things ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า things ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ things ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า things ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง สิ่ง, ของ, ข้าวของ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า things

สิ่ง

noun

Some people say that you shouldn't check your email first thing in the morning.
บางคนบอกว่า ไม่ควรตรวจสอบอีเมลเป็นสิ่งแรกในตอนเช้า

ของ

noun

ข้าวของ

noun

Just imagine all the things you could do down here.
แค่นึกถึงข้าวของที่คุณจะนํามาตกแต่งชั้นใต้ดินนี้

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

The prophecy regarding the destruction of Jerusalem clearly portrays Jehovah as a God who ‘causes his people to know new things before they begin to spring up.’ —Isaiah 42:9.
คํา พยากรณ์ เกี่ยว กับ พินาศกรรม ของ กรุง เยรูซาเลม ให้ ภาพ อย่าง ชัดเจน เกี่ยว กับ พระ ยะโฮวา ฐานะ พระเจ้า ผู้ ทรง ‘ประกาศ สิ่ง เหล่า นั้น ให้ ผู้ คน รู้ ก่อน สิ่ง เหล่า นั้น ได้ เกิด ขึ้น.’—ยะซายา 42:9.
This kind of thing happens all the time
สิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา
I was just thinking the same thing.
ฉันก็คิดแบบนั้นแหละ
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
Immediately go to the " shrimp on the Barbie " thing.
ทันใดนั้นก็พูดถึงพวก shrimp on the Barbie น่ะ
And one of the things that's emerged in my short time here is that TED has an identity.
และสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบในช่วงเวลาสั้นๆที่นี่ คือ TED มีความเป็นอัตลักษณ์
The only thing we know at this point is how much we don't know.
สิ่งเดียวที่เรารู้ ณ จุดนี้ คือเราไม่รู้อะไร มากแค่ไหน
While our ability to recall many things that we have experienced may be limited, our minds are certainly not totally blank respecting them.
ส่วน ความ สามารถ ใน การ รําลึก ถึง หลาย สิ่ง หลาย อย่าง ที่ เรา ได้ มี ประสบการณ์ มา แล้ว นั้น อาจ จะ จํากัด ก็ ได้ แน่นอน สมอง ของ เรา มิ ใช่ จะ ว่าง เปล่า ไป เสีย ทั้ง หมด ใน เรื่อง ประสบการณ์ เหล่า นั้น.
But... there's one thing I want to ask you.
แต่มีอย่างนึงที่ข้าอยากจะขอท่าน
Next thing I knew, you were gone.
ต่อมาที่ฉันรู้ นายหายตัวไป
May I add one more thing?
ผมขอพูดอะไรอีกอย่างหนึ่งได้ไหมครับ
In so doing, they keep their mind off their own problems and keep focused on the more important things. —Phil.
โดย ทํา อย่าง นั้น พวก เขา ก็ จะ ไม่ คิด ถึง ปัญหา ของ ตัว เอง และ ความ คิด ของ เขา ก็ จะ จดจ่อ อยู่ กับ สิ่ง ที่ สําคัญ กว่า.—ฟิลิป.
Figured it was some kind of gang thing.
คิดว่ามันเป็นรูปแบบ ของแก้ง
So these two things are completely equivalent.
สองอันนี้เหมือนกันเลย
An elder faced with such things may be unsure as to what to do.
ผู้ ปกครอง ที่ ประสบ สิ่ง ต่าง ๆ ดัง กล่าว อาจ ไม่ แน่ ใจ ว่า จะ ดําเนิน การ อย่าง ไร.
Ah, this might narrow things down.
อ้า นี่อาจทําให้แคบลงได้
So the important thing here is that this can all be changed.
สิ่งสําคัญตรงนี้ก็คือว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้
i didn't say the " a " word, and my job doesn't just consist of silly little things like that.
แล้วงานของฉัน ก็ไม่ได้มีแค่ อะไรบ้าๆอย่างนั้น
15 3 Things That Must Shortly Take Place
15 3 สิ่ง ซึ่ง จะ เกิด ขึ้น ใน ไม่ ช้า
1, 2. (a) How will the present wicked system of things end?
1, 2. (ก) ระบบ ชั่ว ใน ปัจจุบัน จะ สิ้น สุด ลง อย่าง ไร?
It's good to want things, Katherine.
มันดีที่ต้องการบางอย่าง แคทเธอรีน
There's got to be some way to kill this thing.
ต้องมีสักวิธีที่ฆ่ามันได้สิ
You must have a lot of things on your mind
นายมีเรื่องให้คิดเยอะ
Negative one divided by zero, we say all of these things are just'undefined'
ลบหนึ่งหาร ด้วยศูนย์ เราพูดสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดจะไม่ได้เพียงแค่ ́กําหนด ́
In many things, no doubt.
หลายอย่างจังนะ, ไม่สงสัยเลย

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ things ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ things

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว