Co znamená as v Angličtina?

Jaký je význam slova as v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat as v Angličtina.

Slovo as v Angličtina znamená stejně, za, jak, jak, když, protože, jakkoliv, jakkoli, jako, jako, tak ... jako, jak, působit jako, oslovit, známý také jako, jmenovat, ustanovit, jako dítě, v důsledku toho, ve skutečnosti, následkem toho, následkem, zpravidla, obvykle, celkově, jako vždycky, k, ve srovnání s, v porovnání s, jako vždy, podle očekávání, stejně daleko jako, co se mě týče, co se mě týče, pokud vím, co nejvíce, kdysi dávno, již déle než, takto, co se týče, pokud jde o mě, počínaje od, tak dobrý jako, téměř, jak jsem říkal, jakoby, není možná, v nynějším stavu, jak to tak vypadá, jak stojí a leží, jak se ukázalo, abych tak řekl, pouze, jen, jestliže, pokud, dokud, pokud, tak dlouhý jako, stejně tolik jako, až, , tolik jako, stejně jako, ačkoliv, přestože, co nejvíc, co nejvíc, podle potřeby, podle potřeby, od, nedávno, odteď, odteďka, momentálně, nyní, jak často chcete, místo, namísto, v rámci, jako součást, na základě, jak bylo slíbeno, tak rychle, jak je to možné, ohledně, podle potřeby, jakmile, co nejdříve, jako takový, jako takový, vzdušnou čarou, jakoby, co se týče, jako obvykle, jako obyčejně, jako vždycky, také, taky, rovněž, i, jako u, dosud, doposud, jak víš, jak víte, jak si přejete, co nejdříve, zařadit, jmenovat, i přes to, zmatený, být uváděný jako, úplně suchý, ocejchovat, jako obvykle, popsat jako, charakterizovat, bezradný, působit jako, překvapit, považovat za, pokládat za, přestrojit se za, převléci se za, v přestrojení za, ignorovat, ignorovat, dělejte co chcete, dělejte jak chcete, být také. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova as

stejně

adverb (equally)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Bob is five feet ten and Janet is as tall.
Bob měří necelých 180 cm a Janet je stejně vysoká.

za

adverb (considered to be) (považovat)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He thinks of himself as a great photographer.
Považuje se za skvělého fotografa.

jak

adverb (in the manner)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
As promised, here are the books on Shakespeare.
Jak jsem slíbil, tady jsou ty knihy o Shakespearovi.

jak

conjunction (in the same manner as) (způsob)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Do as I say, not as I do.
ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Chovám se k nim stejně, jako o ni se chovají ke mně.

když

conjunction (while)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
As he was climbing the ladder, his hammer slipped from his belt.
Když lezl na žebřík, kladivo mu vyklouzl zpoza pásku.

protože

conjunction (since, because)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I made you some coffee, as you don't like tea.
Protože nemáš rád čaj, udělal jsem ti kafe.

jakkoliv, jakkoli

conjunction (though)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Tired as I was, I carried on working till the sun came up.
Jakkoli jsem byl znaven, pokračoval jsem v práci až do rozbřesku.

jako

preposition (function)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Steve, Julie and I work well as a team.
Se Stevem a Julií pracujeme skvěle jako tým.

jako

preposition (while being)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
As a teacher in a deprived area, Jenna had worked with a lot of troubled youngsters.
Jako učitel v sociálně slabé oblasti jsem pracoval s mnoha problémovými dětmi.

tak ... jako

adverb (expressing similarity or equality)

This wine is as nice as that one. That joke is as old as the hills.

jak

conjunction (correlative: such that) (tak ... jak)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He's not so clever as everyone thinks.
Není tak chytrý, jak si každý myslí.

působit jako

(perform function)

When they first met each other, it was her sister who acted as matchmaker. The man's trousers were held up by a bit of rope that was acting as a belt.

oslovit

transitive verb (use a title) (titulem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
"Your Holiness" is the correct way to address the Pope.
„Vaše svatosti“ je správný způsob, jak oslovovat papeže.

známý také jako

preposition (alias)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Eva Perón, also known as Evita, was a controversial figure in Argentine politics.

jmenovat, ustanovit

(give a role, job) (do funkce)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The board of directors appointed Mark as head of the party-planning committee.
Správní rada jmenovala Marka do funkce manažera večírků.

jako dítě

adverb (during childhood)

As a child, Henry was scared of dogs but he later went on to become a vet.

v důsledku toho

adverb (so, therefore)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The boy failed his math test. As a consequence, he cannot visit his friends this weekend.

ve skutečnosti

expression (in fact, on the contrary)

I'm not ignoring your brother; as a matter of fact, I invited him for dinner tonight.

následkem toho

adverb (consequently)

The little girl kept jumping in puddles, and as a result her new shoes were ruined.

následkem

expression (due to, because of)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
As a result of your disobedience, your parents punished you.

zpravidla, obvykle

expression (usually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As a rule, we go to bed early on weeknights.

celkově

adverb (all considered together)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Some students need to improve, but the class as a whole is very good.

jako vždycky

adverb (as usual)

As always, Sally was chatting up the Australians.

k

preposition (UK (at a particular time) (datu)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )

ve srovnání s, v porovnání s

expression (in comparison to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As compared with American English, British English seems more formal.

jako vždy

adverb (as is always the case)

As ever, I didn't understand a word of what he was saying. The bus was late, as ever!

podle očekávání

adverb (as was anticipated)

As expected, all the crops withered because of the drought.

stejně daleko jako

preposition (the same distance as)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Our new grocery store is just as far as the old one.
Nová prodejna s potravinami je stejně daleko, jako byla ta stará.

co se mě týče

adverb (in my opinion)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As far as I'm concerned, that was the best film of the year.
Co se mě týče, byl to ten nejlepší film tohoto roku.

co se mě týče

adverb (as for me, as regards me)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As far as I'm concerned, I never want to eat another fried alligator steak.
Co se mě týče, nikdy už nebudu jíst steak z aligátora.

pokud vím

adverb (to my knowledge)

As far as I know, the bank approved the loan. The boss is in his office, as far as I know.
Pokud vím, tak ta banka půjčku schválila.

co nejvíce

adverb (to the greatest possible extent)

Please avoid cell phone usage as far as possible during your visit.

kdysi dávno

preposition (long ago)

As far back as Cleopatra's time, sugaring has been used as a hair removal technique.

již déle než

preposition (from a point in the past)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
These cave paintings are believed to date as far back as 17,000 years.

takto

adverb (in the following way)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
The instructions are as follows: 'Remove lid, drink coffee'.
Postupujte takto (or: následovně): odstraňte víčko, pijte nápoj.

co se týče

preposition (with regard to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As for this guy, I don't think he's going anywhere in life.
Co se týče toho kluka, nemyslím, že to dotáhne daleko.

pokud jde o mě

adverb (as far as I am concerned)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My husband is going to work. As for me, I will stay home and take care of the baby.

počínaje od

preposition (starting on)

You'll need to arrive 10 minutes earlier as from tomorrow.

tak dobrý jako

expression (of equal quality to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He is as good at maths as my brother.

téměř

expression (nearly; virtually)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I've worked all night on the picture and it's as good as finished.

jak jsem říkal

adverb (to resume after interruption) (navázání při proslovu)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As I was saying before being interrupted, the lady of the house is not home.

jakoby

conjunction (as though)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He looked as if he wanted to say something.

není možná

interjection (informal (sceptical)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
You're going to help me clean the house? As if!
Ty že bys mi pomohl doma uklidit? Není možná!

v nynějším stavu

adverb (in its current state)

The TV is sold 'as is', there is no implicit nor explicit warranty.

jak to tak vypadá

adverb (colloquial (as the situation stands)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As it is, we'll be lucky to arrive before dark!
Jak to tak vypadá, budeme rádi, když dorazíme před setměním!

jak stojí a leží

adverb (in its current state)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We'll have to make do with the vehicle we have, as it is.
Budeme se muset spokojit s tím autem, co máme, jak stojí a leží.

jak se ukázalo

adverb (as has transpired)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The candidate I offered the job to is, as it turns out, my boss's cousin!

abych tak řekl

adverb (idiom (so to speak)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

pouze, jen

expression (a quantity as small as)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As little as 2 grammes of it is enough to kill you.

jestliže, pokud

expression (providing that) (za předpokladu že)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I am happy, as long as the sun always comes back around.

dokud, pokud

expression (while)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
As long as you're living under my roof, you'll obey my rules, young lady!

tak dlouhý jako

expression (equal in length to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
My garden is as long as a football pitch.

stejně tolik jako

adverb (the same number as)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The Lakers had as many all-stars as the Bulls but still lost the game by 20 points.
Lakers mají stejně tolik hvězd jako Bulls, ale i přesto prohráli o 20 bodů.

adverb (up to, a possible total of)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
On a good day, I have seen as many as 80 species of birds.
Když mám dobrý den, tak zahlédnu až 80 druhů ptáků.

expression (the same thing)

So, you're pregnant. I thought as much.

tolik jako

expression (the same amount as)

Nobody can eat as much as my brother!

stejně jako

expression (equally)

I love you as much as I love your sister.

ačkoliv, přestože

expression (with clause: even though)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
As much as I love Mel Gibson, this movie is just too violent for me.

co nejvíc

expression (to greatest extent)

I try to exercise as much as possible.
Snažím se co nejvíc cvičit.

co nejvíc

noun (greatest amount) (o množství)

I always eat as much as possible at Thanksgiving dinner.
Při štědrovečerní večeři toho sním vždycky co nejvíc.

podle potřeby

adverb (according to what is needed)

Apply the ointment to the wound as necessary.

podle potřeby

adverb (according to what is necessary)

Take the pain medication as needed.

od

preposition (starting from)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
As of Monday, the office will be closed.
Od pondělí bude zavřeno.

nedávno

adverb (recently, lately)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She has been acting unusually as of late. She hasn't eaten for four days nor slept for two nights.

odteď, odteďka

adverb (from this moment onwards)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As of now, you are no longer welcome in my house.

momentálně

adverb (at this moment)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As of now, we have collected nearly 80% of the funds we need to complete the project.

nyní

expression (presently)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
As of today, the company's sales are strong.

jak často chcete

adverb (informal (whenever you wish)

Come and visit me as often as you like.

místo, namísto

conjunction (in contrast to)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I prefer old houses as opposed to new ones.
Dávám přednost starším domům místo novostaveb.

v rámci

preposition (in the wider context)

As part of a school project, we must write and perform a short play.
V rámci školního projektu musíme napsat a zahrát krátkou divadelní hru.

jako součást

preposition (as a member)

As part of a team, you must be able to work together with other people.
Jako součást týmu musíš umět pracovat s ostatními.

na základě

preposition (in accordance with)

As per your request, I have included the necessary information in this memo.
Na základě vašeho požadavku jsme do sdělení zahrnuli i další nezbytné informace.

jak bylo slíbeno

adverb (according to a promise made)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As promised, I've brought the money to repay you for the loan.

tak rychle, jak je to možné

adverb (as fast as can be done)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
You should get tickets as quickly as possible, the show you want to see is very popular.

ohledně

preposition (with respect to)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
As regards your letter of January 1, I can no longer provide you with my legal services.

podle potřeby

adverb (according to what is needed)

Add seasoning, as required.

jakmile

conjunction (the moment that)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I will pay for your ticket as soon as you make the reservation.

co nejdříve

adverb (as early as is feasible)

It's imperative that I speak with you as soon as possible.

jako takový

adverb (as a result, thus)

The family in Sweden is extremely important and, as such, children's rights are very well protected.

jako takový

adverb (exactly, per se)

The restaurant doesn't have a gluten-free menu as such, but they have salads and other dishes without wheat.
Restaurace nemá bezlepkový jídelníček jako takový, ale mají saláty a další jídla bez lepku.

vzdušnou čarou

expression (in a straight line)

As the crow flies, I live only 200 meters from your house.

jakoby

conjunction (as if)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Jeff was staggering along the path as though he was drunk.

co se týče

preposition (formal (with reference to, regarding)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
As to your request, I'm afraid I have to say no.
Co se týče vaší žádosti, obávám se, že budu muset odmítnout.

jako obvykle, jako obyčejně, jako vždycky

adverb (in the habitual way)

Jane walked down the street as usual, unaware that something was about to change her life forever.

také, taky, rovněž

adverb (also)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
William invited not only Sue to the party, but her sister as well.

i

conjunction (in addition to)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Our neighbor brought cake as well as juice for everyone.

jako u

preposition (as in the case of)

As with any grammar rule, there are a lot of exceptions.

dosud, doposud

adverb (so far) (v záporu)

As yet, I haven't had anything published, but I still consider myself a writer.

jak víš, jak víte

expression (you are already aware)

As you know, the building will be demolished on Saturday.

jak si přejete

adverb (certainly, of course) (formálně, v množném čísle)

We will be sure to arrange everything as you wish.

co nejdříve

adverb (acronym (as soon as possible)

Please send your reply to the following address ASAP.

zařadit

(categorize [sth]) (do kategorie)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The councilman assigned the upcoming campaign as the top priority.
Radní zařadil nadcházející kampaň do čela priorit.

jmenovat

transitive verb (often passive (officially appoint) (do funkce)

They attached Melinda as a security officer for the department.

i přes to

expression (despite [sth])

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The weather forecast says there will be heavy rain tomorrow. Be that as it may, we will not cancel the open-air concert.

zmatený

expression (confused about)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm bemused as to why you invited Chris to the party; I thought you hated him.

být uváděný jako

transitive verb (advertise)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
The band was billed as the next Beatles.

úplně suchý

adjective (extremely dry, parched)

ocejchovat

transitive verb (stigmatise) (přeneseně: stigmatizovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Because of his radical views, he was branded a revolutionary.

jako obvykle

noun (figurative (normality)

It was business as usual in the City of London as million-pound bonuses were paid.

popsat jako

verbal expression (define, describe [sth], [sb] as [sth])

Based on Eli's fashion, we categorized him as an outdoors type.

charakterizovat

(depict, portray [sth])

The mood in the debate could be characterised as hostile.

bezradný

adjective (informal (not knowing [sth])

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
I'm clueless as to what to do next.

působit jako

verbal expression (give certain impression) (na někoho nějak)

I don't know Emily very well, but she comes across as an intelligent girl.
Emily moc dobře neznám, ale působí jako inteligentní dívka.

překvapit

verbal expression (be unexpected)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The letter offering me a job came as a total surprise.

považovat za, pokládat za

(formal (view as)

The defence deemed the judge's verdict as very unfair.
Obhajoba považovala rozhodnutí soudce za nespravedlivé.

přestrojit se za, převléci se za

transitive verb (alter appearance)

The army disguised the soldiers as ordinary villagers.
Armáda se přestrojila (or: převlékla) za obyčejné vesničany.

v přestrojení za

adjective (pretending to be)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
The FBI agent showed up disguised as an interested buyer.

ignorovat

(disregard, not take seriously)

The police dismissed the caller as a time-waster.

ignorovat

(disregard, not take seriously)

At first the editor dismissed the story as a rumor.

dělejte co chcete, dělejte jak chcete

verbal expression (do whatever you wish to do) (formálně, v množném čísle)

After you've finished that task you may do as you please.

být také

(do in addition) (někým jiným)

The director doubles as an actor in this movie.
Režisér je v případě tohoto filmu také hercem.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu as v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova as

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.