Co znamená know v Angličtina?

Jaký je význam slova know v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat know v Angličtina.

Slovo know v Angličtina znamená znát, vědět, vědět, znát, znát, umět, rozeznat, poznat, znát, vědět, znát, pokud vím, jak víš, jak víte, poznat, seznámit se s, seznámit se, jak to mám vědět?, nevím, Nevím., vím, vyznat se v, vědět o, vědět o, lépe se vyznat, umět nazpaměť, dobře znát, vědět zatraceně dobře, vědět jistě, vědět velmi dobře, umět, vědět jak, instinktivně vědět, nevědět nic, znát jako své boty, víš, jak to chodí, ví, o čem mluví, know-how, všeználek, rozumbrada, informovat, upozornit, dej mi vědět, víš jak, víš. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova know

znát, vědět

transitive verb (comprehend)

I know the answer.
Znám (or: vím) odpověď.

vědět

transitive verb (be aware of) (být si vědom)

Does he know that we've arrived?
Ví, že jsme přijeli?

znát

transitive verb ([sb]: be acquainted with) (někoho)

Do you know Julie?
Znáš Julii?

znát

transitive verb (be conversant, familiar) (něco)

He knows football better than anyone.
Zná fotbal lépe než kdokoli jiný.

umět

transitive verb (have memorized) (pamatovat si)

She's only three but she knows the alphabet.
Jsou jí teprve tři, ale umí (or: zná zpaměti) abecedu.

rozeznat

transitive verb (distinguish) (schopnost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He doesn't know a flower from a weed.
Nerozezná květinu od plevele.

poznat

transitive verb (recognize) (někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I knew my estranged father as soon as I set eyes on him.
Otce, který dlouho žil v odloučení, jsem okamžitě poznal.

znát

(be aware [sb], [sth] exists) (existenci někoho, něčeho)

I know of him, but he's not really a friend.
Znám ho, ale nejsme přátelé.

vědět

intransitive verb (hold in mind as fact) (mít o něčem znalost)

If you don't know, then we need to find someone who does.
Pokud nevíš, musíme najít někoho, kdo ví.

znát

transitive verb (perceive) (někoho nějakým způsobem)

I know her as a woman of integrity.
Znám ji jako důstojnou ženu.

pokud vím

adverb (to my knowledge)

As far as I know, the bank approved the loan. The boss is in his office, as far as I know.
Pokud vím, tak ta banka půjčku schválila.

jak víš, jak víte

expression (you are already aware)

As you know, the building will be demolished on Saturday.

poznat

verbal expression (grow familiar)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
You're not the woman I've come to know. You've changed.

seznámit se s

verbal expression (become familiar with)

I need to get to know you before we start a business together. I would like to get to know you better.

seznámit se

verbal expression (become better acquainted) (lépe se poznat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The two men got to know each other while they were both at college.

jak to mám vědět?

expression (informal (I don't know.)

Why are you asking me if it's going to rain tomorrow? How should I know?

nevím

expression (declaration of ignorance)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
There is no point asking me; I do not know. I do not know the answer to that complicated math problem!

Nevím.

interjection (informal (declaration of ignorance)

"Who's that woman talking to your brother?" "I don't know."

vím

interjection (I am already aware)

I know that! You don't have to explain it to me!

vyznat se v

verbal expression (informal (be experienced in [sth])

After 20 years on the job, he knows a thing or two about construction.

vědět o

(be aware)

Do you know about the recent policy changes?

vědět o

(be well informed)

That professor really knows about European history.

lépe se vyznat

(informal (be sufficiently wise)

Shame on you – at your age you should know better!

umět nazpaměť

verbal expression (have memorized)

The students had to know the poem by heart.

dobře znát

verbal expression (informal (be completely familiar with)

I never get lost in this neighborhood; I know it by heart.

vědět zatraceně dobře

verbal expression (slang, potentially offensive (be aware) (neformální)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Don't play coy with me, you know damn well what I'm talking about!

vědět jistě

verbal expression (be sure)

Until we know for certain, I think it is best to just be patient.

vědět velmi dobře

verbal expression (be very much aware)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
He knew full well that what he was doing was illegal, but it didn't stop him.

umět

verbal expression (be able to do [sth])

Do you know how to swim?

vědět jak

verbal expression (be able, have skill)

I'd love to make my own clothes but I don't know how.

instinktivně vědět

(sense)

As soon as Carmel saw Anne's face, she knew instinctively that something was wrong.

nevědět nic

(be ignorant)

I know nothing about that.

znát jako své boty

verbal expression (informal (be familiar with features)

Chloe clearly knows the ins and outs of the real estate business.

víš, jak to chodí

verbal expression (informal, figurative (understand the situation)

She says the cheque is in the mail, but I know the score - she's trying not to pay us.

ví, o čem mluví

verbal expression (informal (be an expert)

My history teacher really knows her stuff. She has an answer for everything!

know-how

noun (technical knowledge) (odborná znalost)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
I don't have the know-how to fix it.

všeználek, rozumbrada

noun (pejorative, informal (person: clever, arrogant) (pejorativní výraz)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
That kid who got 100 percent in science and math is such a know it all!

informovat

verbal expression (inform)

We'll let you know our decision after the meeting.

upozornit

verbal expression (notify, warn)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Please let me know when you are going to the market, so I can send my brother along to help you.

dej mi vědět

interjection (tell me)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Can you come to my party? Let me know!

víš jak

interjection (informal (filler) (výplňkové úsloví)

víš

interjection (informal (seeking agreement, understanding)

ⓘTato věta není překladem anglické ukázkové věty. Bylo to super, ale ta kocovina za to nestála, víš?

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu know v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova know

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.