the ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า the ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ the ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า the ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ยิ่ง, นั้น, ตระกูล, ประเทศฮอลแลนด์, ประเทศเนเธอร์แลนด์, ราชอาณาจักร์เนเธอร์แลนด์ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า the

ยิ่ง

adverb (the + ~comparative, the + comparative)

The more you have, the more you have to lose.
ยิ่งมีมาก ก็ยิ่งต้องเสียมาก

นั้น

determiner

ตระกูล

determiner

And don't ever doubt the word of an Auditore again.
แล้วก็อย่ามาสงสัยว่า คนตระกูลออดิตอเรพูดโกหกอีก!

ประเทศฮอลแลนด์

determiner

ประเทศเนเธอร์แลนด์

determiner

The Society’s office in Switzerland invited me to begin pioneering in the Netherlands.
สํานักงานของสมาคมฯ ในสวิตเซอร์แลนด์ชักชวนผมไปเริ่มงานไพโอเนียร์ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์.

ราชอาณาจักร์เนเธอร์แลนด์

determiner

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

When that happens, the ladies who are serving you now will return to their original duties.
พอถึงตอนนั้น นางที่คอย รับใช้ท่านอยู่ต้องกลับไปทํางานที่เดิมครับ
2 For the building of mine ahouse, and for the laying of the foundation of Zion and for the priesthood, and for the debts of the Presidency of my Church.
๒ เพื่อการสร้างนิเวศน์กของเรา, และเพื่อการวางรากฐานของไซอันและเพื่อฐานะปุโรหิต, และเพื่อหนี้สินของฝ่ายประธานสูงสุดของศาสนจักรของเรา.
Marco: “Is this where the gladiators fought?”
มาร์โค: “เหล่า นัก ดาบ ทํา การ ต่อ สู้ ที่ นี่ ใช่ ไหม?”
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
However, armed employment exposes one to the possibility of becoming bloodguilty if called upon to use one’s weapon.
อย่าง ไร ก็ ตาม อาชีพ ที่ ต้อง พก พา อาวุธ ทํา ให้ คน เรา มี โอกาส ทํา ผิด ฐาน ทํา ให้ โลหิต ตก หาก เขา ต้อง ใช้ อาวุธ นั้น.
Yeah, well, maybe the mistake I made was coming home.
ใช่ บางทีเรื่องผิดพลาด คือการที่ผมกลับมาบ้าน
That's where he stood when he started the fire.
นั่นคือที่ที่เขายืน ตอนที่เขาเริ่มจุดไฟ
You will also smile as you remember this verse: “And the King shall answer and say unto them, Verily I say unto you, Inasmuch as ye have done it unto one of the least of these my brethren, ye have done it unto me” (Matthew 25:40).
ท่านจะยิ้มเช่นกันเมื่อท่านจดจําข้อนี้ “แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า ซึ่งพวกท่านได้ทํากับคนใดคนหนึ่งที่เล็กน้อยที่สุดในพี่น้องของเรานี้ ก็เหมือนทํากับเราด้วย” (มัทธิว 25:40)
(Isaiah 30:21; Matthew 24:45-47) Gilead School helped the graduates to grow in appreciation for that slave class.
(ยะซายา 30:21; มัดธาย 24:45-47, ล. ม.) โรง เรียน กิเลียด ได้ สนับสนุน นัก เรียน ที่ สําเร็จ การ ศึกษา ให้ หยั่ง รู้ ค่า ชน ชั้น ทาส มาก ขึ้น.
Though the Government said that it was necessary to enforce it.
ตามที่ราชการพยายามจะบอกว่า จําเป็นต้องใช้กฏหมายแต่อย่างใด
Always takes my owl, should I wish to register an opinion on the news of the day.
เขาสนใจอยากรู้เสมอ ว่าฉันรู้สึกยังไง กับข่าวแต่ละวัน
In the most important area of life —faithfulness to God— Solomon failed.
โซโลมอน ล้มเหลว ใน เรื่อง ที่ สําคัญ ที่ สุด ของ ชีวิต คือ ความ ซื่อ สัตย์ ต่อ พระเจ้า.
Manu builds a boat, which the fish pulls until it is grounded on a mountain in the Himalayas.
มนู สร้าง เรือ ลํา หนึ่ง ซึ่ง ปลา นั้น ลาก ไป จน กระทั่ง มัน เกย อยู่ บน ภูเขา ลูก หนึ่ง ใน เทือก เขา หิมาลัย.
40 You will equip me with strength for the battle;+
40 พระองค์ จะ ทํา ให้ ผม มี กําลัง เพื่อ ไป รบ+
I knew of God’s high regard for the human body, but even this did not deter me.” —Jennifer, 20.
ฉัน รู้ ว่า พระเจ้า ทรง ประเมิน ค่า ร่าง กาย ของ มนุษย์ ไว้ สูง แต่ เรื่อง นี้ ก็ ไม่ อาจ ฉุด รั้ง ฉัน จาก การ ทํา ร้าย ตัว เอง.”—เจนนิเฟอร์, อายุ 20 ปี.
However, because Mercator had included in his book Luther’s protest against indulgences in 1517, Chronologia was put on the Catholic Church’s index of prohibited books.
อย่าง ไร ก็ ตาม เนื่อง จาก เมอร์เคเตอร์ ได้ นํา ข้อ คัดค้าน ของ ลูเทอร์ เกี่ยว กับ การ ขาย ใบ ลด โทษ บาป ใน ปี 1517 ไป ใส่ ไว้ ใน หนังสือ เล่ม นี้ โครโนโลเกีย จึง ถูก ใส่ ไว้ ใน ราย ชื่อ หนังสือ ต้อง ห้าม ของ คริสตจักร คาทอลิก.
You have questioned the Generalissimo enough for one night.
คําถามสําหรับท่านนายพล พอแล้วสําหรับคืนนี้
Last night, I realized that I was thinking about your wife's case the wrong way.
ฉันคิดผิดเกี่ยวกับคดีของภรรยาของคุณ
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
“Although [the deceptive talker] makes his voice gracious,” the Bible warns, “do not believe in him.” —Proverbs 26:24, 25.
คัมภีร์ ไบเบิล เตือน ว่า “แม้ [นัก พูด ที่ หลอก ลวง] จะ พูด คํา ไพเราะ อย่า เชื่อ เขา เลย.”—สุภาษิต 26:24, 25.
Many sincere ones have thus heard the good news and have started to study the Bible.
ด้วย เหตุ นี้ สุจริต ชน หลาย คน จึง ได้ ยิน ข่าว ดี และ เริ่ม ศึกษา พระ คัมภีร์.
And that's why the dopamine levels off when a food becomes boring.
และนั่นเป็นเหตุว่าทําไมระดับโดพามีลดลง เมื่ออาหารกลายเป็นสิ่งน่าเบื่อ
I could paint him into the ground!
ผมจะฝังเขาให้จมดิน!
He hid the kora behind his long flowing garb, or boubou, and listened carefully as Margaret presented the brochure, which was in Arabic.
เขา ซ่อน โครา ไว้ ใต้ เสื้อ คลุม ยาว หรือ บูบู ที่ ปลิว สะบัด และ ตั้งใจ ฟัง มากาเร็ต เสนอ หนังสือ เล่ม เล็ก ซึ่ง เป็น ภาษา อาระบิค.
Not when I'm on the inside.
เพราะนั่นเป็นสิ่งที่เราทํา ไม่ใช่ตอนที่ฉันอยู่ข้างใน

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ the ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ the

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว