years ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า years ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ years ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า years ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง อายุ, ปี, วัยชรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า years

อายุ

noun

I was born just the year before, so I do not remember the visit.
อายุฉันเพิ่งขวบเศษ ๆ จึงไม่อาจจําการเยี่ยมครั้งนั้นได้.

ปี

noun

He died three years ago.
เขาเสียชีวิตเมื่อสามปีก่อน

วัยชรา

noun

Some who are better off than Evelyn and relatively free of serious illness and stress can comfortably view their later life as golden years.
บางคนที่อยู่ในสภาพที่ดีกว่าคุณยายเอเวลีนและไม่ค่อยจะมีโรคภัยร้ายแรงหรือความเครียดก็อาจมองวัยชราของตนเองว่าเป็นช่วงแห่งความสงบสุขและไม่กังวลอะไร.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

That same year, special pioneers came from Portugal.
ใน ปี เดียว กัน นั้น ไพโอเนียร์ พิเศษ ทั้ง ชาย และ หญิง เดิน ทาง มา จาก โปรตุเกส.
CLOSE to a million people were baptized by Jehovah’s Witnesses in the last three years.
ประชาชน เกือบ หนึ่ง ล้าน คน ได้ รับ บัพติสมา จาก พยาน พระ ยะโฮวา ใน สาม ปี ที่ แล้ว.
Sacred Year 1st month
ปี ศักดิ์สิทธิ์ เดือน 1
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
And I'll keep doing this for Patrícia, my namesake, one of the first tapirs we captured and monitored in the Atlantic Forest many, many years ago; for Rita and her baby Vincent in the Pantanal.
ฉันจะทําไปเรื่อยๆ เพื่อแพทริเซีย สมเสร็จตัวนึงที่เราจับและติดตามมันที่ป่าแอตแลนติก เมื่อหลายปีก่อน เพื่อริตาและลูกน้อยของมัน วินเซ็นท์ ที่แพนทานัล
Our last years together were the best ones.
ชีวิต บั้น ปลาย ที่ เรา มี ร่วม กัน นับ ว่า เป็น ช่วง ชีวิต ที่ ดี เยี่ยม.
I've been doing the evening news now for over 35 years.
ฉันได้ทําตอนเย็น ข่าวนี้นานกว่า 35 ปี
So for all of these reasons, all of these ecosystem services, economists estimate the value of the world's coral reefs in the hundreds of billions of dollars per year.
ฉะนั้น ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้ ด้วยการรับใช้ระบบนิเวศทั้งหมดนี้ นักเศรษฐศาสตร์คาดคะเนมูลค่าของแนวปะการัง ไว้อยู่ที่หลักแสนล้านดอลลาร์ต่อปี
The aggregate ease of doing business rankings are based on 10 indicators and cover 185 economies. Doing Business does not measure all aspects of the business environment that matter to firms and investors. For example, it does not measure the quality of fiscal management, other aspects of macroeconomic stability, the level of skills in the labor force, or the resilience of financial systems. Its findings have stimulated policy debates worldwide and enabled a growing body of research on how firm-level regulation relates to economic outcomes across economies. This year’s report marks the 10th edition of the global Doing Business report series.
รายงาน Doing Business วิเคราะห์กฎข้อบังคับที่ใช้กับธุรกิจในประเทศ ตลอดวัฏจักรธุรกิจ ซึ่งรวมถึง การก่อตั้งบริษัทและการเริ่มกิจการ การค้าข้ามพรมแดน การชําระภาษี และการคุ้มครองนักลงทุน โดยความยากง่ายโดยรวมในการประกอบธุรกิจจะถูกวัดจาก 10 ตัวชี้วัด และครอบคลุม 185 ประเทศ Doing Business ไม่ได้ประเมินสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่อาจส่งผลต่อบริษัทและนักลงทุน ในทุกแง่มุมของ ตัวอย่างเช่น ไม่ได้มีการตรวจวัดคุณภาพของการบริหารจัดการทางการคลัง แง่มุมอื่น ๆเกี่ยวกับเสถียรภาพของเศรษฐกิจมหภาค ระดับทักษะแรงงาน หรือความแข็งแกร่งของระบบการเงิน ซึ่งผลของรายงาน ได้ก่อให้เกิดการอภิปรายเชิงนโยบายเป็นวงกว้าง และได้ช่วยนําไปสู่การวิจัยในประเด็นความสัมพันธ์ระหว่างกฎระเบียบในระดับองค์กรต่อผลทางเศรษฐกิจทั่วโลก ในปีนี้ รายงาน ชุด Doing Business เป็นรายงานฉบับที่ 10
FOR 2,000 years now, much attention has been focused on the birth of Jesus.
เป็น เวลา ราว ๆ 2,000 ปี มา แล้ว ที่ ผู้ คน สนใจ เรื่อง การ ประสูติ ของ พระ เยซู กัน มาก.
Smokers who quit before age 50 have half the risk of dying in the next 15 years compared with those who continue to smoke.”
สําหรับ ผู้ ที่ เลิก สูบ ก่อน อายุ 50 ปี อัตรา เสี่ยง ต่อ การ เสีย ชีวิต ใน ช่วง 15 ปี ต่อ จาก นั้น ลด ลง ถึง ครึ่ง หนึ่ง เมื่อ เทียบ กับ ผู้ ที่ สูบ ต่อ ไป.”
During nearly eight years of war, Iran suffered an estimated 400,000 deaths —more battle deaths than the United States had during World War II!
ระหว่าง เกือบ แปด ปี ของ สงคราม อิหร่าน สูญ เสีย ชีวิต คน ไป ประมาณ 400,000 คน—ความ ตาย ใน การ สู้ รบ มาก กว่า ที่ สหรัฐ ประสบ ระหว่าง สงคราม โลก ที่ 2!
(Isaiah 56:6, 7) By the end of the thousand years, all faithful ones will have been brought to human perfection through the ministration of Jesus Christ and his 144,000 fellow priests.
(ยะซายา 56:6, 7) เมื่อ ถึง ปลาย รัชสมัย พัน ปี ผู้ ซื่อ สัตย์ ทุก คน จะ ถูก นํา สู่ สภาพ มนุษย์ สมบูรณ์ โดย การ จัด การ ของ พระ เยซู คริสต์ และ เพื่อน ปุโรหิต ของ พระองค์ 144,000 คน.
Over the years, however, has your son’s admiration for you remained unbounded?
อย่าง ไร ก็ ตาม เมื่อ ลูก ชาย ของ คุณ โต ขึ้น เขา ยัง ชื่นชม คุณ เหมือน ตอน ที่ เขา เป็น เด็ก ไหม?
So we were thrilled to learn that the theme of this year’s district convention would be “God’s Prophetic Word.”
ดัง นั้น เรา จึง รู้สึก ตื่นเต้น ที่ รู้ ว่า อรรถบท ของ การ ประชุม ภาค ปี นี้ คือ “พระ คํา เชิง พยากรณ์ ของ พระเจ้า.”
I spent 15 years in prison for something I didn't do!
ผมใช้เวลา 15 ปีในคุก สําหรับสิ่งที่ฉันไม่ได้ทํา!
After two years in jail, the apostle Paul now stood before the ruler of the Jews, Herod Agrippa II.
หลัง จาก เปาโล ติด คุก สอง ปี ตอน นี้ ท่าน ยืน อยู่ ต่อ หน้า กษัตริย์ เฮโรด อะฆะริปา ที่ สอง ผู้ ซึ่ง ครอบครอง ชาว ยิว.
In five years (1993-98), the number of animals almost halved, and by 2002 the population had plummeted by 97 percent.
ใน ช่วง ห้า ปี (1993-1998) จํานวน ของ มัน ลด ลง เกือบ ครึ่ง และ ใน ปี 2002 มี จํานวน ลด ลง 97 เปอร์เซ็นต์.
As a seven-year-old guy, I was impressed.
สําหรับเด็กอายุเจ็ดขวบ ผมประทับใจอย่างยิ่ง
17 As the years roll by, you will find that you cannot do all that you used to or all that you want to.
17 ขณะ ที่ เวลา ล่วง เลย ไป คุณ จะ พบ ว่า คุณ ไม่ สามารถ ทํา ทุก สิ่ง ได้ อย่าง ที่ เคย ทํา หรือ ต้องการ ทํา.
He was born two and a half years ago, and I had a pretty tough pregnancy because I had to stay still in a bed for, like, eight months.
เขาเกิดเมื่อสองปีครึ่งที่ผ่านมา แล้วช่วงที่ฉันท้องเขานั้นมันยากเอาเรื่อง เพราะฉันต้องอยู่นิ่ง ๆ บนเตียง สักประมาณ แปดเดือน
9 The psalmist was inspired to equate a thousand years of human existence with a very short time in the experience of the eternal Creator.
9 ผู้ ประพันธ์ เพลง สรรเสริญ ได้ รับ การ ดล ใจ ให้ กล่าว เทียบ การ ดํารง อยู่ ของ มนุษย์ ใน ช่วง หนึ่ง พัน ปี ว่า เท่า กับ ประสบการณ์ ใน ชั่ว เวลา ที่ สั้น มาก ของ พระ ผู้ สร้าง องค์ ถาวร.
Hence, Paul’s final exhortation to the Corinthians is as appropriate today as it was two thousand years ago: “Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always having plenty to do in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58.
ฉะนั้น คํา หนุน ใจ ใน ตอน ท้าย สุด ที่ เปาโล ให้ แก่ ชาว โกรินโธ จึง เหมาะ อย่าง ยิ่ง สําหรับ ทุก วัน นี้ เช่น เดียว กับ เมื่อ สอง พัน ปี ที่ แล้ว ที่ ว่า “เหตุ ฉะนั้น พี่ น้อง ทั้ง หลาย ที่ รัก ของ ข้าพเจ้า, ท่าน ทั้ง หลาย จง ตั้ง มั่นคง อยู่, อย่า สะเทือน สะท้าน จง กระทํา การ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา. ด้วย ว่า ท่าน ทั้ง หลาย รู้ ว่า, โดย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า นั้น การ ของ ท่าน จะ ไร้ ประโยชน์ ก็ หา มิ ได้.”—1 โกรินโธ 15:58.
My little seven-year-old Picasso dreams were crushed.
ฝันของปิกัสโซ่น้อยอายุเจ็ดขวบของฉัน เป็นอันต้องสลาย
As winter set in, the Soviet State Security Committee (KGB) caught up with me in Tartu at the home of Linda Mettig, a zealous young Witness a few years older than I.
พอ เริ่ม เข้า สู่ ฤดู หนาว คณะ กรรมการ ตํารวจ ลับ แห่ง โซเวียต (เคจีบี) ก็ พบ ตัว ดิฉัน จน ได้ ที่ เมือง ตาร์ตู ใน บ้าน ของ หญิง สาว คน หนึ่ง ที่ ชื่อ ลินดา เมตติก ซึ่ง เป็น พยาน ฯ ที่ กระตือรือร้น อีก คน หนึ่ง และ มี อายุ มาก กว่า ดิฉัน ไม่ กี่ ปี.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ years ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ years

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว