Co znamená way v Angličtina?

Jaký je význam slova way v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat way v Angličtina.

Slovo way v Angličtina znamená způsob, způsob, způsob, cesta, cesta, část, ulice, cesta, cesta, o hodně, velmi, daleko, způsoby, trasa,cesta, pěšina, stezka, ohled, směr, nálada, zvyk, styl, -, v dálce, daleko od, daleko, celou cestu, jedině, po celou cestu do, celou cestu do, až, po cestě, na cestě, nějaký způsob, mimochodem, přes, jakožto, přijít do cesty, propracovat se, tak jako tak, najít způsob, stát v cestě, uhnout na stranu, dodělat, dokončit, dát přednost, dát přednost, povolit, , udělat všechno pro, odbočit z cesty, , ve špatném stavu, špatně, svým způsobem, bez obalu, nějak, jakkoliv, jakkoli, svým způsobem, nikterak, nijak, nějak, stejným způsobem, v cestě, překážet, bránit, takto, takhle, jak, svým způsobem, vést, být průkopníkem, daleká cesta, dlouhá cesta, dívat se na druhou stranu, nevšímat si, ignorovat, ztratit se, zabloudit, , uvolnit cestu, uvolnit cestu, Mléčná dráha, , ani náhodou, vážně?, fakt?, bez šance, na cestě, na cestě, na cestě do, na cestě, tak či onak, jednosměrný, jednosměrná jízdenka, umožnit, mimo dosah, odlehlý, razit cestu, razit cestu, vydláždit cestu, ukázat cestu, protlačit se, přednost v jízdě, , ukázat cestu, ukázat cestu, ukázat cestu, uhladit cestu, stát v cestě, stát v cestě, nestát v cestě, tudy, tamtudy, tadytudy, takhle, obráceně, opačně, postup kupředu, tudy, takhle, proklestit si cestu, v pohybu, oklika, kdysi dávno, daleko vzadu, hluboko, velmi nízko, způsob života, způsob, jak říct, způsob myšlení, východ, . Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova way

způsob

noun (manner)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
There is more than one way to make a cup of tea.
Existuje více způsobů, jak připravit kávu.

způsob

noun (method of doing [sth])

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
Show me the way you knead dough.
Ukaž mi způsob, jakým hněteš těsto.

způsob

noun (preferred method)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
This is the way to do it.
To je způsob, jak to udělat.

cesta

noun (means)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The way to accelerate the project is to add staff.
Přijmout zaměstnance je řešení, jak urychlit projekt.

cesta

noun (direction) (směr)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Which way did you go to get here?
Kterou cestou ses sem dostal?

část

noun (often plural (divisions, parts) (z celku)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We divided the dessert three ways.
Moučník jsme rozdělili na tři části.

ulice

noun (street name) (jméno)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The street I live on is called Artren Way.
Ulice, na níž žiji, se jmenuje Artrenova.

cesta

noun (route)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
There is a way through the mountains ten kilometres south of here.
Deset kilometrů jižně odsud vede cesta přes hory.

cesta

noun (preferred, recognised route) (k cíli)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
I don't know the way to the pharmacy.
Neznám cestu do lékárny.

o hodně

adverb (informal (very much)

Your piece of cake is way bigger than mine. That's way more than I can spend.

velmi

adverb (slang (extremely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Sitting at home doing schoolwork on a Friday night is way depressing.

daleko

adverb (far)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
That's way into the future.

způsoby

noun (characteristic) (chování)

(podstatné jméno mužského rodu v množném čísle: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského v množném čísle (např. bratři, jeleni, kameny).)
His ways are odd and eccentric.

trasa,cesta

noun (highway)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
We went by the old Roman way.

pěšina, stezka

noun (passage)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
Follow the way through the woods.

ohled

noun (aspect)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
In some ways I agree with you.

směr

noun (course) (cesty)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The way to Boston is a major highway.

nálada

noun (condition, mood)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
He is in a bad way today.

zvyk

noun (habit)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
He has a way of always losing his keys.
Má ve zvyku ztrácet klíče.

styl

noun (mode, style)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The modern way uses brighter colours.

-

noun (distance)

Chicago is a long way from here.
Chicago je odsud daleko.

v dálce

adverb (in the distance)

A long way off, you could just see the lights from a distant village.

daleko od

adverb (distant, far away) (místně)

Those birds are swimming a long way off shore, so you'll need a telescope to see them.

daleko

adverb (US, colloquial (in the distant future) (časově)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
My sixtieth birthday is still a long way off.

celou cestu

expression (the full distance)

He has just run a marathon and was barefoot all the way.
Právě uběhl maraton a celou cestu běžel bos.

jedině

expression (figurative, slang (completely)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
"Which football team do you support?" "Manchester United all the way!"
„Kterému fotbalovému klubu fandíš?“ „Jedině Manchesteru United!“

po celou cestu do

(during the entire journey to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We had to listen to him snore all the way from New York to Rome.

celou cestu do

(the full distance to)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He sang and danced all the way to school.

(emphatic: a long way)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
You want me to carry this all the way back to the house?
To chceš, abych to odnesl zpátky až do baráku?

po cestě

adverb (over a route)

We're driving to the mountains, but will stop for coffee along the way.

na cestě

adverb (figurative (in course of events) (přeneseně: životem apod.)

Their marriage has lasted 40 years, with a lot of ups and downs along the way.

nějaký způsob

noun (some means)

Is there any way you could make your essay more interesting?

mimochodem

expression (incidentally)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
By the way, have you seen this before?

přes

preposition (going through)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She flew from Khartoum to Kathmandu by way of Dubai.
Letěla z Chartúmu do Káthmándú přes Dubaj.

jakožto

preposition (as)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
Glen sent Sandy a box of chocolates by way of an apology.

přijít do cesty

noun (happen in [sb]'s life)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
That is the worst thing that ever came my way. I have a feeling that some good luck will come your way soon.
To je ten nejhorší zážitek, který mi kdy zkřížil cestu.

propracovat se

verbal expression (go slowly)

The climber edged his way along the narrow ledge in the cliff face.

tak jako tak

adverb (whichever is true) (ať je to tak, nebo onak)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
He may or may not have been insured: either way, you can still make a claim.

najít způsob

verbal expression (devise a solution)

I don't know how I'll do it, but I'll find a way.
Nevím ještě, jak to udělám, ale přijdu na něco.

stát v cestě

intransitive verb (be an obstacle) (přen.: překážet)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I couldn't see much of the parade because a tall fat man got in the way.
Neviděla jsem toho z průvodu moc, protože mi překážel velký tlustý chlap.

uhnout na stranu

verbal expression (informal (move aside)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
The truck finally got out of the way and I was able to turn right.

dodělat, dokončit

verbal expression (informal, figurative (task: complete)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Let's get the cleaning out of the way: then we can do something fun.

dát přednost

verbal expression (driving: yield, give priority to) (v jízdě)

Drivers should always give way when there are pedestrians about.

dát přednost

verbal expression (driving: yield to, give priority to) (v jízdě)

When driving in the UK, remember to give way to traffic on your right.

povolit

verbal expression (fall, collapse, break under pressure) (pod tlakem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bridge columns couldn't resist the strong current and ended up giving way.

verbal expression (give in to: [sb], [sth])

Adrian pestered me so much about going to the party that eventually I gave way to him.

udělat všechno pro

verbal expression (figurative (make effort)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Don't go out of your way to bring me the book: I don't need it today. She went out of her way to help me.

odbočit z cesty

verbal expression (take detour)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
It is the best bakery in town, and it is worth going out of your way to get your bread there.

verbal expression (figurative (make [sth] go more smoothly)

Richard's friend greased the wheels a little to help him get his job application processed early.

ve špatném stavu

adjective (informal (unwell, in a poor state)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Paul was in a bad way after his motorbike accident.

špatně

adverb (having a negative effect) (neslušně)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Luka is behaving in a bad way which is affecting the other children in his class.

svým způsobem

adverb (sort of, more or less)

In a way, Aiden deserved the victory as much as his opponent, but there can only be one winner.

bez obalu

adverb (casually)

One of the customers complained that the waiter had treated him in an offhand way.

nějak

adverb (at all, in the slightest)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
If I've offended you in any way, I apologise.

jakkoliv, jakkoli

adverb (in whichever manner)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
I'll get the job done today in any way I can.

svým způsobem

adverb (uniquely)

Every Greek island is, in its own way, unique.

nikterak, nijak

adverb (not at all)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The fact that you were a little drunk in no way excuses your behavior.

nějak

adverb (somehow)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I thought he looked different in some way, then I realised he'd shaved off his beard.

stejným způsobem

expression (similarly)

She never cooks that dish in the same way, so it is different every time.

v cestě

adjective (causing an obstruction) (překážka)

You've left your car in the way and I can't get past it.

překážet

verbal expression (physically blocking [sth]) (fyzicky)

Can you move your suitcase out of the hallway, please? It's in the way.

bránit

verbal expression (impeding work, progress, etc.) (rozvoji apod.)

takto, takhle

adverb (as demonstrated or described)

(zájmeno: Zpravidla zastupuje podstatná jména nebo přídavná jména a má tak většinou funkci podmětu, předmětu nebo přívlastku (např. já, tvůj, kdo, nic).)
If you do it this way it will take longer than if you do it the other way.

jak

adverb (how)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

svým způsobem

adverb (with your own style)

Don't copy your classmates: the important thing is to do it in your own way. You're beautiful in your own way!

vést

verbal expression (serve as guide)

John knows where we are going, so he will lead the way.

být průkopníkem

verbal expression (figurative (be the first to do [sth])

Ford led the way into mass-produced automobiles.

daleká cesta, dlouhá cesta

noun (considerable distance)

I'm not sure I would accept a job there; it's a long way from my family. We still have a long way to go on this project before it's finished.

dívat se na druhou stranu

verbal expression (look in the opposite direction)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
Don't just look to your right when you cross the street; look the other way as well.

nevšímat si, ignorovat

verbal expression (figurative (ignore [sth] bad)

That judge looks the other way when members of his own staff commit minor crimes.

ztratit se, zabloudit

verbal expression (become lost)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
It is easy to lose your way in that confused maze of streets.

verbal expression (figurative (forget principles, aims)

The pizza company has lost its way with young consumers.

uvolnit cestu

(make a space)

Please make way so we can get through.

uvolnit cestu

verbal expression (clear a path for)

The guards asked the crowd to back up to make way for the king.

Mléčná dráha

noun (astronomy: galaxy)

(vlastní jméno ženského rodu: Označuje konkrétní názvy osob, zvířat a věcí rodu ženského, odlišuje je od ostatních skutečností téhož druhu (např. Micka, Praha, Popelka).)
The Milky Way comprises between 200 and 400 billion stars.

expression (disposed, inclined)

We could go to the museum instead, if you are so minded.

ani náhodou

interjection (informal (refusal)

You want me to go with you to the disco? No way! I hate dancing.

vážně?, fakt?

interjection (informal (disbelief)

(zvolání: Citově vzrušené zvolání.)
Jane is getting married? No way! I thought she would always be single.

bez šance

noun (no possible means)

There's no way we can get there on time; our car broke down.

na cestě

adverb (en route)

We stopped off on the way and took photos.

na cestě

expression (figurative (about to happen) (přeneseně: v blízké budoucnosti)

There are more job cuts on the way.

na cestě do

preposition (heading, going)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We were on the way to Manchester when we heard the news on the car radio.

na cestě

preposition (figurative (progressing) (přeneseně)

Roger is on the way to becoming a successful entrepreneur.
Roger je na cestě stát se úspěšným podnikatelem.

tak či onak

adverb (somehow, by some means)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

jednosměrný

adjective (traffic direction)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
All of a sudden I found myself going the wrong way down a one-way street.

jednosměrná jízdenka

noun (transport: single-journey fare)

I didn't know when I would be coming back, so I bought a one-way ticket.

umožnit

verbal expression (figurative (enable)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The government has opened the way for energy firms to explore for shale gas.

mimo dosah

adverb (not obstructing)

I moved my chair out of the way so he could get past.

odlehlý

adjective (place: remote)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
We hired a car and explored some of the out-of-the-way places on the island.

razit cestu

verbal expression (figurative (be a pioneer) (přeneseně)

Ann is paving the way with her experimental surgical techniques.

razit cestu

verbal expression (figurative (be leading to) (přeneseně)

New research is paving the way for a cancer vaccine.

vydláždit cestu

verbal expression (figurative (be first to do) (přeneseně)

Pioneers in their covered wagons paved the way for settlers in the west.

ukázat cestu

verbal expression (indicate where to go)

You don't need to give me a map; just point the way. Could you point the way to the ladies' room?

protlačit se

verbal expression (move by shoving) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He rudely pushed his way to the stage.
Nasadil lokty a protlačil se až k pódiu.

přednost v jízdě

noun (priority over other traffic)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Traffic on a main road has right of way over that trying to enter from a side road.

noun (law: freedom to use road or path)

The right of way over the farmer's land has existed for hundreds of years.

ukázat cestu

verbal expression (guide)

I'd never been there before so Anthony showed the way.

ukázat cestu

verbal expression (guide)

The bell boy showed Lucy the way to her room.

ukázat cestu

verbal expression (guide) (někomu někam)

Could you show me the way to the post office?

uhladit cestu

verbal expression (figurative (make [sth] easier)

The first pioneers smoothed the way for later settlers.

stát v cestě

verbal expression (be an obstruction)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
If that's what you've decided, go ahead. I won't stand in your way.

stát v cestě

verbal expression (obstruct, impede [sth])

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
By refusing to sell this land you're standing in the way of progress. I won't stand in the way of your marriage.

nestát v cestě

verbal expression (informal (avoid) (přeneseně: vyhnout se)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
You should stay out of the way of our boss today - he's in a bad mood.

tudy, tamtudy, tadytudy

adverb (in that direction) (odpověď na otázku kudy?)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
To get to the railway station you have to go that way. You should go that way if you want to find the store.

takhle

adverb (in that manner)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The process will be more efficient that way. You don't have to insult me that way.

obráceně, opačně

expression (physically reversed)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)

postup kupředu

noun (figurative (how to progress, what to do next)

tudy

adverb (in this direction)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The room's this way, down the hallway. Come this way and I'll show you your new office.

takhle

adverb (in this manner)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
Don't do it like that – do it this way.

proklestit si cestu

verbal expression (figurative (make your way through: crowd, etc.) (davem apod.)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
We threaded our way through the crowd.

v pohybu

adverb (moving)

Finally, everyone was in the car and we were underway.

oklika

noun (route that bypasses [sth])

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)

kdysi dávno

adverb (informal (a long time ago)

Julie started playing guitar way back in the sixties.

daleko vzadu

adverb (informal (very much behind)

Because he was driving so fast, he left his parents way back on the interstate.

hluboko

adverb (deep)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
They drilled a well way down into the ground.
Vrtali studnu hluboko do země.

velmi nízko

adverb (very low)

For some reason our sales are way down.
Z neznámého důvodu jsou naše tržby velmi nízko.

způsob života

noun (lifestyle)

For a lot of people the use of mobile computing devices has become a way of life.

způsob, jak říct

noun (informal (turn of phrase, wording)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
That's a funny way of putting it. It's not what I thought you meant.

způsob myšlení

noun (mentality, mindset)

If I talk to him he'll come round to our way of thinking.

východ

noun (exit)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)
The way out is at the back of the building. There didn't seem to be a way out of the Minotaur's maze.

noun (figurative (means of escape)

After he'd signed the contract, there was no way out.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu way v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova way

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.