we ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า we ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ we ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า we ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง เรา, คนเรา, พวกเรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า we

เรา

pronoun (the speakers, or the speaker(s) and other person(s) not being addressed (exclusive we: he or she or they and I)

คนเรา

pronoun

While we were on holiday, a neighbor took care of our cat.
ระหว่างที่พวกเราไปเที่ยววันหยุดกัน มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งช่วยดูแลแมวของพวกเราให้

พวกเรา

pronoun

While we were on holiday, a neighbor took care of our cat.
ระหว่างที่พวกเราไปเที่ยววันหยุดกัน มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งช่วยดูแลแมวของพวกเราให้

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

We need to wake her right now.
เพราะฉะนั้นไปปลุกนังนั่นขึ้นมา เราต้องทําให้หล่อนฟื้นเดี๋ยวนี้
We were only rejecting blood as therapy.”
เรา เพียง แต่ ปฏิเสธ การ ใช้ เลือด ใน การ บําบัด รักษา.”
• How can we show tender regard for aging fellow worshippers?
เรา จะ แสดง ความ ห่วงใย ต่อ เพื่อน ผู้ นมัสการ ที่ สูง อายุ ได้ โดย วิธี ใด?
We still have an opportunity to not only bring the fish back but to actually get more fish that can feed more people than we currently are now.
เรายังมีโอกาส ไม่เพียงแค่ฟื้นฟูจํานวนปลา แต่จะจับปลาได้มากขึ้น เพื่อเลี้ยงคนได้มากขึ้น กว่าที่เป็นอยู่ตอนนี้ด้วย
Well we need money to experiment with that, to get those tools in there.
และเราต้องการเงินที่จะทดลองกับมัน เพื่อให้เครื่องมือเหล่านั้นพร้อม
We didn’t have money for railway tickets, so Leona and I, along with two other girls, hitchhiked our way across Canada to Montreal, Quebec.
เรา ไม่ มี เงิน ค่า ตั๋ว รถไฟ ฉะนั้น ลีโอนา กับ ดิฉัน พร้อม กับ หญิง สาว อีก สอง คน จึง โบก รถ ขอ อาศัย เดิน ทาง สู่ มอนตรีออล ควิเบก.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
In preparation for welcoming many more interested ones to our meetings, however, we were encouraged to refer to one another by family names.
อย่าง ไร ก็ ตาม เพื่อ เตรียม เรา พร้อม ที่ จะ ต้อนรับ คน ใหม่ ๆ อีก หลาย คน ผู้ ซึ่ง จะ หลั่งไหล มา ยัง การ ประชุม ต่าง ๆ ของ พวก เรา เรา ได้ รับ คํา แนะ นํา ให้ เรา ใช้ นามสกุล ใน การ เรียก ซึ่ง กัน และ กัน.
Thankfully, Inger has recovered, and once again we are able to attend Christian meetings at the Kingdom Hall.”
น่า ยินดี ที่ อาการ ของ อิงเกอร์ ดี ขึ้น และ เรา สามารถ เข้า ร่วม การ ประชุม คริสเตียน ที่ หอ ประชุม ราชอาณาจักร อีก ครั้ง หนึ่ง.”
If we follow this guideline, we will not make the truth more complicated than it needs to be.
ถ้า เรา ทํา ตาม แนว แนะ ดัง กล่าว เรา ก็ จะ ไม่ ทํา ให้ ความ จริง เป็น เรื่อง ที่ เข้าใจ ยาก.
When we give of ourselves to others, not only do we help them but we also enjoy a measure of happiness and satisfaction that make our own burdens more bearable. —Acts 20:35.
เมื่อ เรา ช่วยเหลือ คน อื่น ๆ พวก เขา ไม่ เพียง ได้ รับ ความ ช่วยเหลือ แต่ เรา ยัง ประสบ ความ สุข และ ความ อิ่ม ใจ พอ ใจ ใน ระดับ หนึ่ง ด้วย ซึ่ง ทํา ให้ เรา รับมือ กับ ภาระ ของ ตน เอง ได้ ง่าย ขึ้น.—กิจการ 20:35.
So we put up a tent on an open piece of ground on the farm of an interested person.
ดัง นั้น เรา จึง ตั้ง เต็นท์ กลางแจ้ง ใน บริเวณ ไร่ ของ ผู้ สนใจ คน หนึ่ง.
(Colossians 1:9, 10) We can take care of our spiritual appearance in two main ways.
(โกโลซาย 1:9, 10) เรา สามารถ เอา ใจ ใส่ การ ปรากฏ กาย ทาง ฝ่าย วิญญาณ ของ เรา ได้ ใน สอง ทาง หลัก ๆ.
We must live, Father.
เราต้องมีชีวิตอยู่
Although, God knows, of late, in our hubris, we seem to have drifted away.
แม้ว่า,พระเจ้ารู้ดี,ไม่นานมานี้,ในความหยิ่งจองหองของเรา เราดูเหมือนจะล่องลอยไป
Now, if we do 5, prime factorization of 5, well, 5 is just 1 and 5, so 5 is a prime number.
ทีนี้ ถ้าเราทํา 5, การแยกตัวประกอบ เฉพาะของ 5, ทีนี้, 5 ก็แค่ 1 กับ 5, 5 จึงเป็นจํานวนเฉพาะ.
And I'll keep doing this for Patrícia, my namesake, one of the first tapirs we captured and monitored in the Atlantic Forest many, many years ago; for Rita and her baby Vincent in the Pantanal.
ฉันจะทําไปเรื่อยๆ เพื่อแพทริเซีย สมเสร็จตัวนึงที่เราจับและติดตามมันที่ป่าแอตแลนติก เมื่อหลายปีก่อน เพื่อริตาและลูกน้อยของมัน วินเซ็นท์ ที่แพนทานัล
I just want to say that we are applying this to many world problems: changing the drop-out rates of school kids, combating addictions, enhancing teen health, curing vets' PTSD with time metaphors -- getting miracle cures -- promoting sustainability and conservation, reducing physical rehabilitation where there is a 50-percent drop out rate, altering appeals to suicidal terrorists, and modifying family conflicts as time-zone clashes.
ผมแค่อยากจะเล่าให้ฟังว่า พวกเราได้นําสิ่งนี้ไปใช้แก้ปัญหาระดับโลกที่มีอยู่มากมาย เปลี่ยนอัตราเด็กที่สอบตก ต่อสู้กับยาเสพติด ส่งเสริมสุขภาพของวัยรุ่น รักษาโรคซึมเศร้าหลังวิกฤตชีวิต (PTSD) ของพวกทหารผ่านศึกด้วยการอุปมาทางเวลา -- เป็นการรักษาอันอัศจรรย์ -- ส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการอนุรักษ์ ลดการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายที่ซึ้งมีอัตราการเลิกทํากลางคันถึงร้อยละ 50 ปรับเปลี่ยนคําวอนขอต่อพวกพลีชีพก่อการร้าย และเปลี่ยนแปลงปัญกาครอบครัวที่เกิดจากมุมมองทางเวลาที่แตกต่างกัน
Jurgen may be right, but we might not be able to prove it.
ยัวร์แกน อาจจะใช่ พวกเขาไม่อาจจะสามารถพิสูจน์ได้
And when I talk to judges around the United States, which I do all the time now, they all say the same thing, which is that we put dangerous people in jail, and we let non-dangerous, nonviolent people out.
และเมื่อฉันได้คุยกับผู้พิพากษาทั่วอเมริกา ซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันทําอยู่ตลอด พวกเขาพูดเหมือนกัน คือ เราเอาคนที่เป็นอันตรายเข้าคุก และเราปล่อยให้คนที่ไม่อันตราย คนที่ไม่มีพฤติกรรมรุนแรงออกมา
We got to think of something else.
เราต้องคิดหาทางอื่นแทน
Our discerning what we ourselves are can help us to have God’s approval and not be judged.
การ พิจารณา ดู ว่า ตัว เรา เป็น อย่าง ไร นั้น อาจ ช่วย เรา ให้ เป็น ที่ ยอม รับ ของ พระเจ้า และ ไม่ ถูก พิพากษา.
We should heed the warning example of the Israelites under Moses and avoid self-reliance. [si p. 213 par.
เรา ควร เอา ใจ ใส่ ตัว อย่าง ที่ ให้ คํา เตือน ของ ชาว ยิศราเอล ภาย ใต้ การ นํา ของ โมเซ และ หลีก เลี่ยง การ หมาย พึ่ง ตน เอง. [siSI หน้า 379 ว.
“... ’And yet,’ Elder Nash noted, ‘you are smiling as we talk.’
“... ‘แต่’ เอ็ลเดอร์แนชสังเกต ‘คุณก็ยังยิ้มได้ขณะที่เราพูดคุยกัน’
I'll go back to the lab and say, we need teachers.
ผมกลับไปที่แล็บและบอกว่า เราจําเป็นต้องมีครู

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ we ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ we

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว