here ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า here ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ here ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า here ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง ที่นี่, มาตรงนี้, ขณะนี้, เฮรา หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า here

ที่นี่

nounadverbadjective (in, on, or at this place)

At one time, there was a bridge here.
ครั้งหนึ่ง เคยมีสะพานที่นี่

มาตรงนี้

adverb (to this place)

But you're not here for that, are you?
แต่ทว่าคุณมาตรงนี้ ไม่ใช่เพื่อสิ่งนั่น ไม่ใช่รึ?

ขณะนี้

noun

เฮรา

noun

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

No, you're staying here.
ไม่ คุณอยู่นี่แหละ
“It is a humbling experience to come here and spend time listening to instruction,” Brother Swingle said, adding: “You go away from here much better equipped to magnify Jehovah.”
บราเดอร์ สวิงเกิล กล่าว ว่า “นับ เป็น ประสบการณ์ ที่ ทํา ให้ ถ่อม ใจ ใน การ มา ที่ นี่ และ ใช้ เวลา ฟัง คํา แนะ นํา สั่ง สอน” ท่าน เสริม ว่า “คุณ ไป จาก ที่ นี่ โดย ได้ รับ การ เตรียม พร้อม ที่ ดี กว่า มาก เพื่อ ยกย่อง สรรเสริญ พระ ยะโฮวา.”
He's not in here.
เขาไม่อยู่ที่นี่
Here the rocks yield founts of courage,
จากหินลําน้ําแห่งหาญพุ่งพวย
Are you gonna arm up baby bump over here?
อะไร นายจะให้คนท้องแก่นั่นถือปืนหรอ
Now this is a pencil with a few slots over here.
นี่คือดินสอที่มีช่องนิดหน่อยตรงนี้
Kato, help me out here.
เคโต้ ช่วยนึกคําหน่อย
Let's multiply this first equation over here times - 1.
ลองทําดู ลองคูณสมการแรกตรงนี้ด้วยลบ 1 แล้วกัน
I lost a towel here a long time ago.
ฉันเคยทําผ้าเช็ดตัวหล่นตรงนี้เมื่อนานมาแล้ว
Sharmeen is actually here.
ชาร์มีนอยู่ที่นี่ด้วย
Your husband was spotted at a convenience store not far from here about an hour ago.
ในร้านสะดวกซื้อไม่ไกลจากที่นี่เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่แล้ว
And now here they lie, poised at the edge of the unknown.
และนี่คือที่มันถูกทิ้งอยู่ โดยไม่รู้ว่าชะตากรรมของพวกมัน จะเป็นอย่างไร
And one of the things that's emerged in my short time here is that TED has an identity.
และสิ่งหนึ่งที่ผมค้นพบในช่วงเวลาสั้นๆที่นี่ คือ TED มีความเป็นอัตลักษณ์
Give me just a minute here.
ให้ฉันแค่นาทีที่นี่
We finished LaGuerta's cacerola de camarones and Masuka's chocolate lava cake, and Astor told me she hated living here.
แล้วก็ชอคโกแลตเค้กของมาซุกะ แล้วเอสเตอร์้ก็บอกฉันว่า เธอเกลียดที่ต้องอยู่ที่นี่
I'm here.
ผมอยู่นี่
Everything past here is completely blocked.
อดีตที่นี่ถูก ปิดไว้หมดแล้ว
We go across here, we can get to the same place in 10 minutes.
เราลัดไปตรงนี้ เราจะไปถึง ที่เดียวกันใน 10 นาที
Here we got Dennis here.
อย่าให้เค้าขับรถกอฟล์
Damn it, we're pinned down here.
บ้าเอ๊ย พวกเราถูกตึงไว้กับที่นี่
Finn, they're already here.
ฟินน์ พวกนั้นมาแล้ว
This whore, with her cokeynut skin...'n her slywise mask, smiling'n worming'her way... so you trust n bring her here... scavin n sivvin for what?
นางเพศยากับผิวกายนวลเนียน และมารยาสาไถย เสนอเรื่องผู้หญิงเพื่ออุบาย เจ้าเชื่อใจจึงนํานางมาถึงที่นี่
I don't know what the hell you're doing here, reverend, but you and your men better stand down.
ผมไม่รู้ว่า คุณมาทําบ้าอะไรกันที่นี่ บาทหลวง แต่คุณกับพวก ให้ดีควรจะลดปืนลง
So the important thing here is that this can all be changed.
สิ่งสําคัญตรงนี้ก็คือว่า เราสามารถเปลี่ยนแปลงทั้งหมดนี้ได้
But he's not here now.
แต่ท่านไม่อยู่ที่นี่นี่นาตอนนี้

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ here ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ here

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว