two ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า two ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ two ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า two ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง สอง, ๒, โท หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า two

สอง

Cardinal numberadjectivenoundeterminer (one plus one)

For the time being we two had better not meet too often.
ช่วงนี้เราสองคนไม่เจอกันบ่อยคงดีกว่า

Cardinal numberadjectivenoundeterminer (one plus one)

Studying and memorizing these things are two different things.
การเรียนกับการท่องจําพวกนี้อะนะ 2 อย่างนี้มันต่างกน

โท

adjective

Consider the example of two-year-old Anthony, whose mother has read to him since birth.
ขอพิจารณาตัวอย่างของแอนโทนีวัยสองขวบ ซึ่งแม่อ่านหนังสือให้เขาฟังตั้งแต่เกิด.

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

He died two months later.
เขาตายหลังจากนั่นสองเดือน.
We didn’t have money for railway tickets, so Leona and I, along with two other girls, hitchhiked our way across Canada to Montreal, Quebec.
เรา ไม่ มี เงิน ค่า ตั๋ว รถไฟ ฉะนั้น ลีโอนา กับ ดิฉัน พร้อม กับ หญิง สาว อีก สอง คน จึง โบก รถ ขอ อาศัย เดิน ทาง สู่ มอนตรีออล ควิเบก.
So, for Ebola, the paranoid fear of an infectious disease, followed by a few cases transported to wealthy countries, led the global community to come together, and with the work of dedicated vaccine companies, we now have these: Two Ebola vaccines in efficacy trials in the Ebola countries --
ฉะนั้น สําหรับอีโบล่า ความกลัวที่น่าสับสนต่อโรคติดต่อ ที่ถูกตามมาด้วยผู้ป่วยบางราย ที่ถูกส่งตัวไปยังประเทศที่ร่ํารวย นําไปสู่การหันหน้าเข้าหากัน ของสังคมระดับโลก และด้วยการทํางานของอย่างทุ่มเท ของบริษัทวัคซีน ตอนนี้เรามีสิ่งเหล่านี้ วัคซีนอีโบล่าสองขนาน ที่อยู่ในการทดสอบประสิทธิภาพ ในประเทศที่มีอีโบล่า
With my two children today
กับ ลูก สอง คน ของ ฉัน ใน เวลา นี้
As the 12 figures take their turns at the windows, two by two, they seem to survey the crowd below.
ขณะ ที่ หุ่น 12 ตัว ผลัด กัน ออก มา ที่ หน้าต่าง ที ละ สอง ตัว หุ่น เหล่า นั้น ดู เหมือน จะ ตรวจ ดู ฝูง ชน ข้าง ล่าง.
(Colossians 1:9, 10) We can take care of our spiritual appearance in two main ways.
(โกโลซาย 1:9, 10) เรา สามารถ เอา ใจ ใส่ การ ปรากฏ กาย ทาง ฝ่าย วิญญาณ ของ เรา ได้ ใน สอง ทาง หลัก ๆ.
Exactly how much blood are you two comfortable with?
ต้องให้มีการเสียเลือดเท่าไหร่ พ่อกับแม่ถึงจะพอใจกันครับ
I've recommissioned two of your preferred agents...
ฉันคอมมิชชั่น 2 จากคุณ ตัวแทนที่ต้องการ.
Not only does this insulate the bird against extreme cold but it also enables it to move two or three times faster than it otherwise could.
ขน ของ มัน นอก จาก จะ เป็น ฉนวน ที่ ปก ป้อง มัน จาก สภาพ อากาศ ที่ หนาว เย็น อย่าง หฤโหด แล้ว ยัง ช่วย ให้ มัน ว่าย น้ํา ได้ เร็ว ขึ้น สอง หรือ สาม เท่า.
I did that for two reasons.
ผมมีเหตุผลสองอย่างที่ทําแบบนั้น
There'll just be the two of us, my love.
มันจะมีแค่เรา ที่รัก
So these two things are completely equivalent.
สองอันนี้เหมือนกันเลย
Two, they're lying little bastards.
ข้อสอง พวกเด็กเลวชอบโกหก
Two for me
สองอันสําหรับฉัน
After two years in jail, the apostle Paul now stood before the ruler of the Jews, Herod Agrippa II.
หลัง จาก เปาโล ติด คุก สอง ปี ตอน นี้ ท่าน ยืน อยู่ ต่อ หน้า กษัตริย์ เฮโรด อะฆะริปา ที่ สอง ผู้ ซึ่ง ครอบครอง ชาว ยิว.
Kill two birds with one stone.
ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว
At the very least, I think that might be a two-man op.
อย่างน้อยที่สุดนะ ฉันคิดว่า มันน่าจะเป็นภาระกิจของสองคน
For example, when two Catholic missionaries landed on Tahiti, they were promptly deported at the behest of a prominent former Protestant missionary.
ตัว อย่าง เช่น เมื่อ มิชชันนารี คาทอลิก สอง คน มา ขึ้น ฝั่ง ที่ ตาฮิตี พวก เขา ก็ ถูก เนรเทศ ไป ทันที โดย คํา สั่ง ของ อดีต มิชชันนารี โปรเตสแตนต์ คน หนึ่ง ซึ่ง เป็น คน ที่ มี ชื่อเสียง.
He was born two and a half years ago, and I had a pretty tough pregnancy because I had to stay still in a bed for, like, eight months.
เขาเกิดเมื่อสองปีครึ่งที่ผ่านมา แล้วช่วงที่ฉันท้องเขานั้นมันยากเอาเรื่อง เพราะฉันต้องอยู่นิ่ง ๆ บนเตียง สักประมาณ แปดเดือน
You would not have a hard time guessing which of the two men had an instruction manual from the manufacturer.
คุณ คง เดา ได้ ไม่ ยาก ว่า ชาย คน ไหน ใน สอง คน นี้ มี คู่มือ คํา แนะ นํา จาก ผู้ ผลิต.
Hence, Paul’s final exhortation to the Corinthians is as appropriate today as it was two thousand years ago: “Consequently, my beloved brothers, become steadfast, unmovable, always having plenty to do in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in connection with the Lord.”—1 Corinthians 15:58.
ฉะนั้น คํา หนุน ใจ ใน ตอน ท้าย สุด ที่ เปาโล ให้ แก่ ชาว โกรินโธ จึง เหมาะ อย่าง ยิ่ง สําหรับ ทุก วัน นี้ เช่น เดียว กับ เมื่อ สอง พัน ปี ที่ แล้ว ที่ ว่า “เหตุ ฉะนั้น พี่ น้อง ทั้ง หลาย ที่ รัก ของ ข้าพเจ้า, ท่าน ทั้ง หลาย จง ตั้ง มั่นคง อยู่, อย่า สะเทือน สะท้าน จง กระทํา การ ของ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ให้ บริบูรณ์ ทุก เวลา. ด้วย ว่า ท่าน ทั้ง หลาย รู้ ว่า, โดย องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า นั้น การ ของ ท่าน จะ ไร้ ประโยชน์ ก็ หา มิ ได้.”—1 โกรินโธ 15:58.
You can do what we just did if we have the principal square root of the product of two things.
คุณทําอย่างที่เราทําได้ ถ้าเรามีรากที่สองตัวหลักของผลคูณสองตัว
On the average, there are only one or two elders in each congregation.
เฉลี่ย มี ผู้ ปกครอง เพียง คน หนึ่ง หรือ สอง คน เท่า นั้น ใน แต่ ละ ประชาคม.
Two beers?
เบียร์สองแก้ว
In response Jesus repeats two prophetic illustrations regarding the Kingdom of God, ones that he told from a boat on the Sea of Galilee about a year earlier.
เพื่อ ตอบ สนอง ความ ยินดี ของ เขา พระ เยซู ทรง กล่าว ซ้ํา อุทาหรณ์ เชิง พยากรณ์ สอง เรื่อง เกี่ยว กับ ราชอาณาจักร ของ พระเจ้า ซึ่ง พระองค์ เคย กล่าว ขณะ ประทับ ที่ เรือ ใน ทะเล ฆาลิลาย ประมาณ หนึ่ง ปี ก่อน หน้า นั้น.

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ two ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ two

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว