been ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึงอะไร

ความหมายของคำว่า been ใน ภาษาอังกฤษ คืออะไร บทความอธิบายความหมายแบบเต็ม การออกเสียงพร้อมกับตัวอย่างสองภาษาและคำแนะนำเกี่ยวกับวิธีใช้ been ใน ภาษาอังกฤษ

คำว่า been ใน ภาษาอังกฤษ หมายถึง คือ, อยู่, เป็น หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูรายละเอียดด้านล่าง

ฟังการออกเสียง

ความหมายของคำว่า been

คือ

verb

อยู่

verb

เป็น

verb

ดูตัวอย่างเพิ่มเติม

A section of a Bible printed in the 15th century by Johannes Gutenberg has been discovered in a church archive at Rendsburg, Germany.
ส่วน หนึ่ง ของ คัมภีร์ ไบเบิล ซึ่ง พิมพ์ ใน ศตวรรษ ที่ 15 โดย โยฮันเนส กูเทนเบิร์ก ถูก ค้น พบ ใน ห้อง เก็บ เอกสาร ของ โบสถ์ ที่ เรนท์สบูร์ก เยอรมนี.
The phones have been down.
โทรศัพย์ใช้การไม่ได้
13 After hearing a talk at a circuit assembly, a brother and his fleshly sister realized that they needed to make adjustments in the way they treated their mother, who lived elsewhere and who had been disfellowshipped for six years.
13 หลัง จาก ฟัง คํา บรรยาย ที่ การ ประชุม หมวด พี่ น้อง ชาย คน หนึ่ง กับ น้อง สาว ของ เขา ตระหนัก ว่า จะ ต้อง ปรับ เปลี่ยน วิธี ปฏิบัติ กับ แม่ ซึ่ง มี บ้าน อยู่ ต่าง หาก และ ถูก ตัด สัมพันธ์ หก ปี มา แล้ว.
So I guess he, I don't know, he couldn't have been the person who put the poison and J- Cub's drink.
บางทีเขาอาจจะไม่ใช่ คนที่วางยาเจคอบก็ได้.
A Protestant bishop wrote to his clergy, ‘[Hitler] has been sent to us by God.’”
บิชอป โปรเตสแตนต์ เขียน ถึง พวก นัก เทศน์ ของ ตน ว่า ‘พระเจ้า ทรง ส่ง [ฮิตเลอร์] มา ให้ เรา.’”
I haven't been sleeping much.
ฉันไม่ค่อยได้หลับ
Not to mention how you've been dressing the last few days.
นั่นยังไม่ได้รวมถึงการแต่งตัว ของลูกช่วงนี้
Coincidentally, the evening before, I had been accused of being responsible for the plight of the other prisoners because I would not join in their prayers to the Virgin Mary.
อย่าง ประจวบ เหมาะ ใน ตอน เย็น วัน ก่อน ผม ถูก กล่าวหา ว่า เป็น ต้น เหตุ ทํา ให้ นัก โทษ คน อื่น ตก อยู่ ใน สภาพ ลําบาก เพราะ ผม จะ ไม่ เข้า ร่วม ใน การ ที่ พวก เขา อธิษฐาน ถึง พระ แม่ มารี.
I've been doing the evening news now for over 35 years.
ฉันได้ทําตอนเย็น ข่าวนี้นานกว่า 35 ปี
These have been popping up around town.
รอยนี้มีขึ้นเต็มไปหมด / N รอบเมือง
The Witnesses in Eastern Europe have been following what pattern set by Jesus?
พยาน พระ ยะโฮวา ใน ยุโรป ตะวัน ออก ติด ตาม ตัว อย่าง อะไร ที่ พระ เยซู วาง ไว้?
Blackwood's method is based on a ritualistic mystical system that's been employed by the Temple of the Four Orders for centuries.
วิธีของแบล็ควู๊ดตั้งอยู่บน ระบบของพิธีกรรมลึกกลับ ถูกใช้มาในอารามของ สี่นิกายมาหลายร้อยปี
My mother has been sick since last month.
แม่ฉันป่วยมาตั้งแต่เดือนที่แล้ว
FOR 2,000 years now, much attention has been focused on the birth of Jesus.
เป็น เวลา ราว ๆ 2,000 ปี มา แล้ว ที่ ผู้ คน สนใจ เรื่อง การ ประสูติ ของ พระ เยซู กัน มาก.
They could have been a mark of rank or importance for a tribal chief or a village.
อาจ เป็น เครื่อง แสดง ฐานะ ตําแหน่ง หรือ ไม่ ก็ อาจ เป็น สิ่ง สําคัญ สําหรับ หัวหน้า เผ่า หรือ หมู่ บ้าน.
On the contrary, since Darwin’s time what has been learned about the eye shows that it is even more complex than he understood it to be.
ใน ทาง ตรง กัน ข้าม ตั้ง แต่ สมัย ดาร์วิน เป็น ต้น มา สิ่ง ที่ เรา ได้ เรียน เกี่ยว กับ ดวง ตา นั้น แสดง ให้ เห็น ความ ซับซ้อน ยิ่ง กว่า ที่ เขา เคย เข้าใจ เสีย อีก.
I hope your stay with us has been comfortable so far.
ผมหวังว่า การพักอยู่ที่นี่ของคุณคงจะสะดวกสบายดี
The theme park would have been way better.
สวนน่าจะทําทางเดินให้ดีกว่านี้
(Isaiah 56:6, 7) By the end of the thousand years, all faithful ones will have been brought to human perfection through the ministration of Jesus Christ and his 144,000 fellow priests.
(ยะซายา 56:6, 7) เมื่อ ถึง ปลาย รัชสมัย พัน ปี ผู้ ซื่อ สัตย์ ทุก คน จะ ถูก นํา สู่ สภาพ มนุษย์ สมบูรณ์ โดย การ จัด การ ของ พระ เยซู คริสต์ และ เพื่อน ปุโรหิต ของ พระองค์ 144,000 คน.
Someone's been tending to it.
คนบางคนคอยดูแลมัน
Your cover's been blown.
ความลับของเจ้าจะถูกเปิดโปง
For example, the longing for your own identity could drive you to turn against good values you’ve been taught at home.
ยก ตัว อย่าง ความ ต้องการ ที่ อยาก แสดง ว่า ตน เอง ไม่ ใช่ เด็ก อีก ต่อ ไป อาจ กระตุ้น คุณ ให้ ปฏิเสธ ค่า นิยม ดี ๆ ที่ คุณ ได้ รับ การ สอน จาก ครอบครัว.
Death in twentieth-century war has been on a scale which is hard to grasp.
จํานวน ผู้ ตาย ใน สงคราม แห่ง ศตวรรษ ที่ ยี่ สิบ มี มาก มาย จน ยาก จะ นึก ภาพ ออก.
♪ It was your doom, Annie, you've been hit by ♪
มันเป็นเคราะห์ร้ายของเธอ แอนนี่ / เธอถูกทําร้ายโดย
I've been pretty strange lately.
ฉันเองก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันช่วงนี้

มาเรียนกันเถอะ ภาษาอังกฤษ

ตอนนี้เมื่อคุณรู้ความหมายของ been ใน ภาษาอังกฤษ มากขึ้นแล้ว คุณจะได้เรียนรู้วิธีใช้คำเหล่านี้ผ่านตัวอย่างที่เลือกไว้และวิธี อ่านแล้วอย่าลืมเรียนรู้คำที่เกี่ยวข้องที่เราแนะนำ เว็บไซต์ของเรามีการปรับปรุงคำศัพท์ใหม่ๆ และตัวอย่างใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้คุณสามารถค้นหาความหมายของคำอื่นๆ ที่คุณไม่ทราบใน ภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องของ been

อัปเดตคำของ ภาษาอังกฤษ

คุณรู้จัก ภาษาอังกฤษ ไหม

ภาษาอังกฤษมาจากชนเผ่าดั้งเดิมที่อพยพไปยังอังกฤษและมีวิวัฒนาการมาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดมากเป็นอันดับสามของโลก รองจากจีนและสเปน เป็นภาษาที่สองที่มีการเรียนรู้มากที่สุด และภาษาราชการของเกือบ 60 ประเทศอธิปไตย ภาษานี้มีจำนวนผู้พูดเป็นภาษาที่สองและภาษาต่างประเทศมากกว่าเจ้าของภาษา ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการร่วมของสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อีกมากมาย และองค์กรระดับภูมิภาค ปัจจุบัน ผู้พูดภาษาอังกฤษทั่วโลกสามารถสื่อสารกันได้อย่างคล่องตัว