Co znamená but v Angličtina?

Jaký je význam slova but v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat but v Angličtina.

Slovo but v Angličtina znamená ale, avšak, kromě, vyjma, kromě, ale, jen, pouze, jinak než, -, ale, námitka, všichni až na, téměř vše, skoro vše, téměř, skoro, cokoli, jen ne, cokoliv, jen ne, všechno, jen ne, kdyby nebylo, nemoci si pomoci, ale, nemít jinou možnost než, v neposlední řadě, pouze, jenom, pomalu, ale jistě, přesto. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova but

ale, avšak

conjunction (yet)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I may be old, but I can still ride a bike.
Možná jsem starý, ale (or: avšak) na kole pořád jezdit umím.

kromě, vyjma

conjunction (except)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He ate all the biscuits but one.
Snědl všechny sušenky kromě (or: vyjma) jedné.

kromě

preposition (except for)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Nobody did anything but me.
Kromě mě nikdo nic neudělal.

ale

conjunction (on the contrary)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
I asked not for a salad, but for soup. He's not a violinist but a cellist.

jen, pouze

adverb (literary (only)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
She is but a child.

jinak než

conjunction (literary (otherwise than)

I cannot but agree with what you say.

-

conjunction (formal (doubt that)

There is no doubt but that he is the best person on the team.

ale

conjunction (used as intensifier) (zesilovací výraz)

(částice: Uvozuje samostatné věty a naznačuje jejich druh, případně postoj mluvčího k jejich obsahu (např. kéž, nechť, ano, ne).)
There was nothing good on TV, but nothing!

námitka

noun (objection)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
You're going to bed now, and I don't want to hear any buts!

všichni až na

preposition (everyone except)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
All but one of her students passed the exam.

téměř vše, skoro vše

adverb (with verb: almost completely)

You've all but polished off that cake.

téměř, skoro

adverb (with adjective: nearly)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
The rain is all but finished now.

cokoli, jen ne

adverb (not at all)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
His new novel is anything but dull.

cokoliv, jen ne

adverb (anything except)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
I'll do anything but wash windows.
Budu dělat cokoli, jen ne umývat okna.

všechno, jen ne

expression (nothing of the sort)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Though he's known for his comedies, his latest film is anything but.
Je znám komediálními rolemi, ale jeho poslední film je všechno, jen ne komedie.

kdyby nebylo

adverb (were it not for)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
We would never have won but for your help.

nemoci si pomoci, ale

verbal expression (find unavoidable)

I cannot help but notice the enormous coffee stain on the front of your white blouse.

nemít jinou možnost než

verbal expression (not have alternative)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
We have no choice but to think that you acted irresponsibly.

v neposlední řadě

adverb (lastly)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Last but not least, don't forget to ring me when you get there. Last but not least, I'd like to thank my husband for his support.

pouze, jenom

adverb (only)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
I have nothing but admiration for people who can speak several languages.

pomalu, ale jistě

adverb (making gradual progress)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Slowly but surely, we are making the garden look pretty.

přesto

adverb (even so)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He hadn't eaten breakfast; still he was not hungry.
Nesnídal a přesto neměl hlad.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu but v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova but

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.