acquisitie trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ acquisitie trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ acquisitie trong Tiếng Hà Lan.

Từ acquisitie trong Tiếng Hà Lan có các nghĩa là chợ, mua, sự thu được, sự mua, tài sản. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ acquisitie

chợ

(purchase)

mua

(purchase)

sự thu được

(acquirement)

sự mua

(purchase)

tài sản

(asset)

Xem thêm ví dụ

In webweergaven kunt u in de standaard statistiekgroep Overzicht zien hoe elk van uw Google Ads-accounts presteert in de vertrouwde Acquisitie-Gedrag-Conversie-cyclus.
Trong chế độ xem web, nhóm chỉ số Tóm tắt mặc định cho phép bạn xem mỗi tài khoản Google Ads hoạt động như thế nào trong chu trình Thu hút-Hành vi-Chuyển đổi quen thuộc.
Als u naar Opbrengst per gebruiker (LTV) kijkt, wilt u wellicht inzicht krijgen in welk medium verantwoordelijk is voor de acquisitie van gebruikers met de hoogste gemiddelde opbrengst.
Nếu đang xem Doanh thu trên mỗi người dùng (LTV), bạn có thể muốn biết phương tiện nào chịu trách nhiệm thu hút người dùng có doanh thu trung bình cao nhất.
Het kan tot 24 uur duren voordat gegevens met de nieuwe kanaalnamen worden weergegeven in uw rapporten voor Acquisitie.
Mất đến 24 giờ để dữ liệu hiển thị trong báo cáo Chuyển đổi của bạn bằng tên kênh mới.
Stel uw campagne zo in dat u binnen de eerste week (drie tot zeven dagen) van de campagne conversies kunt genereren en binnen twee weken tot stabiele kosten per acquisitie (CPA) kunt komen.
Thiết lập chiến dịch để bạn có thể tạo ra các lượt chuyển đổi ngay trong tuần đầu tiên (3 – 7 ngày) của chiến dịch và sau đó, thiết lập giá mỗi lượt chuyển đổi (CPA) ổn định trong vòng hai tuần.
Naast de rapporten die in dit gedeelte worden genoemd, omvat Acquisitie ook de Advertentierapporten.
Ngoài các báo cáo được nêu trong mục này, Chuyển đổi còn bao gồm báo cáo Quảng cáo.
De doelcategorieën (Opbrengst, Acquisitie, Vraag, Betrokkenheid) zijn hogere bedrijfsdoelstellingen die de basis vormen van de doelsjablonen.
Danh mục mục tiêu (Doanh thu, Chuyển đổi, Câu hỏi, Mức độ tương tác) là những mục tiêu kinh doanh lớn hơn thúc đẩy các mẫu mục tiêu.
Dynamische acquisitie is een manier om de kracht van uw op feed gebaseerde dynamische remarketing uit te breiden en nieuwe gebruikers te bereiken met uw hoogwaardige producten.
Tính năng tìm khách hàng tiềm năng động là một cách để mở rộng sức mạnh của tính năng tiếp thị lại động dựa trên nguồn cấp dữ liệu để tiếp cận người dùng mới bằng các sản phẩm có hiệu suất cao của bạn.
Er zijn drie rapporten voor verschillende apparaten: 'Apparaatoverlap', 'Apparaatpaden' en 'Acquisitie-apparaat'.
Có 3 báo cáo Thiết bị chéo: Trùng lặp thiết bị, Đường dẫn thiết bị và Thiết bị chuyển đổi.
Slimme Shopping-campagnes omvatten Shopping-productadvertenties, advertenties met informatie over de winkelvoorraad en display-advertenties (inclusief dynamische remarketing en dynamische acquisitie) die in aanmerking komen voor weergave in het zoeknetwerk van Google, in het Display Netwerk, op YouTube en in Gmail.
Chiến dịch mua sắm thông minh gồm có Quảng cáo mua sắm sản phẩm, Quảng cáo hàng lưu kho tại cửa hàng gần nhất và quảng cáo hiển thị hình ảnh (bao gồm tính năng tiếp thị lại động và tự động tìm khách hàng tiềm năng), đủ điều kiện xuất hiện trên Mạng tìm kiếm, Mạng hiển thị của Google, YouTube và Gmail.
Omdat u doelkosten per acquisitie (doel-CPA-biedingen) gebruikt, kunt u soms een daling in het verkeer of conversiepercentage opmerken.
Khi sử dụng đặt giá thầu Giá mỗi chuyển đổi (CPA) mục tiêu, đôi khi bạn có thể nhận thấy sự sụt giảm trong lưu lượng truy cập hoặc tỷ lệ chuyển đổi.
Een conversie (soms een acquisitie genoemd) is een bepaalde handeling waarvan u wilt dat deze op uw website plaatsvindt.
Lượt chuyển đổi là một hành động cụ thể mà bạn muốn thấy trên trang web của mình.
Doelconversies worden ook weergegeven in andere rapporten, waaronder de rapporten bij Conversies > Multi-channel trechters, de rapporten bij Conversies > Attributie en de rapporten bij Acquisitie.
Số lượt chuyển đổi mục tiêu cũng xuất hiện trong các báo cáo khác, bao gồm báo cáo Chuyển đổi > Phễu đa kênh, báo cáo Chuyển đổi > Thuộc tính và báo cáo Chuyển đổi.
Dynamische acquisitie is aan uw campagne toegevoegd
Hãy thêm tính năng tìm khách hàng tiềm năng động vào chiến dịch của bạn
In deze rapporten worden de statistieken over acquisitie, gedrag en conversies van Analytics 360 weergegeven samen met Search Ads 360-dimensies, evenals uit Search Ads 360 geïmporteerde gegevens over klikken.
Các báo cáo này hiển thị chỉ số Chuyển đổi-Hành vi-Chuyển đổi (ABC) của Analytics 360 cùng với các thứ nguyên của Search Ads 360, cũng như dữ liệu Số lần nhấp nhập từ Search Ads 360.
De acquisitierapporten bieden een inkijkje in de Acquisitie-Gedrag-Conversie-cyclus van uw gebruikers: hoe werft u klanten, wat is hun gedrag op uw site na acquisitie en wat zijn hun conversiepatronen?
Báo cáo Chuyển đổi cung cấp một cửa sổ trên chu trình Thu hút - Hành vi - Chuyển đổi (ABC) của người dùng: cách bạn giành được người dùng, hành vi của họ trên trang web của bạn sau khi chuyển đổi và các dạng chuyển đổi của họ.
In tegenstelling tot dynamische remarketing, die erop is gericht de meeste waarde uit uw bestaande klanten te halen, wordt dynamische acquisitie gebruikt om nieuwe gebruikers te werven.
Không giống như tiếp thị lại động - tính năng tập trung vào việc tận dụng tối đa các khách hàng hiện tại của bạn - tính năng tìm kiếm động dùng để thu hút người dùng mới.
Aangezien u dynamische acquisitie heeft ingeschakeld, is elk nieuw stukje informatie in het klanttraject dat op Parijs als reisdoel wijst, van waarde. Op die manier komen de systemen van Google te weten dat de kans groter is dat deze gebruiker zal converteren wanneer uw Parijse hotels aan deze klant worden getoond in de vorm van een relevante, informatieve advertentie.
Vì bạn đã bật tính năng tự động tìm khách hàng tiềm năng, nên mọi thông tin có liên quan mới trong hành trình của người dùng cho biết ý định đi du lịch đến Paris của họ sẽ giúp hệ thống của Google biết rằng việc hiển thị khách sạn ở Paris cho khách hàng này có nhiều khả năng dẫn đến quảng cáo phù hợp, mang tính hỗ trợ khiến người dùng này có nhiều khả năng chuyển đổi hơn.
Nadat de integratie is voltooid, ziet u een nieuwe set speciale Search Ads 360-rapporten in het gedeelte Acquisitie van Analytics 360.
Sau khi hoàn tất quy trình tích hợp, bạn sẽ thấy một nhóm các báo cáo Search Ads 360 chuyên dụng mới trong mục Chuyển đổi của Analytics 360.
Bob van acquisitie heeft een hartaanval gehad.
Bob ở phòng Thu nhận bị một cơn đau tim.
Als u wilt bepalen welk type hit het probleem veroorzaakt, gebruikt u het geavanceerde filter (boven aan de gegevenstabel) om de gegevens in de volgende rapporten te beperken tot pagina-/schermweergaven die exact overeenkomen met 0: Gedrag > Gebeurtenissen, Acquisitie > Sociaal > Plug-ins en Conversies > E-commerce.
Để xác định loại truy cập nào đang gây ra vấn đề, hãy sử dụng bộ lọc nâng cao (được tìm thấy ở trên đầu bảng dữ liệu) để giới hạn dữ liệu bao gồm lượt xem trang/màn hình khớp chính xác với 0 trong các báo cáo sau: Hành vi > Sự kiện, Chuyển đổi > Xã hội > Plugin và Chuyển đổi > Thương mại điện tử.
U kunt gedetailleerde acquisitie-, behoud- en opzeggingsrapporten bekijken voor elk van uw app-abonnementen door de rapportlink onderaan elke kaart te selecteren.
Bạn có thể xem các báo cáo chi tiết về nguồn chuyển đổi, tỷ lệ duy trì và tỷ lệ hủy cho bất kỳ gói đăng ký nào trong ứng dụng của bạn bằng cách chọn liên kết báo cáo ở cuối mỗi thẻ.
Door dit verschil is dynamische acquisitie de methode die u bij voorkeur moet toepassen als u een nieuwe adverteerder bent of als u een ander publiek target dan het publiek dat wordt gevormd door uw eigen klanten (inclusief uw remarketinglijsten).
Sự khác biệt này làm cho tính năng tự động tìm kiếm khách hàng tiềm năng trở thành phương pháp thích hợp hơn nếu bạn là nhà quảng cáo mới hoặc nếu bạn đang nhắm mục tiêu đối tượng khác với đối tượng từ dữ liệu bên thứ nhất của riêng bạn (bao gồm cả các danh sách tiếp thị lại của bạn).
Voor elke primaire dimensie kunt u de statistische gegevens voor Acquisitie, Gedrag en Conversies onderzoeken van verkeer dat wordt getarget via die specifieke targetingoptie.
Với mỗi Tham số chính, bạn có thể kiểm tra các chỉ số Chuyển đổi, Hành vi và Chuyển đổi cho lưu lượng truy cập được nhắm mục tiêu thông qua tùy chọn nhắm mục tiêu cụ thể đó.
Open het rapport 'Demografie: leeftijd' om de bijbehorende conversiegegevens voor acquisitie, gedrag en doel te bekijken.
Mở báo cáo Độ tuổi nhân khẩu học để xem dữ liệu Chuyển đổi, Hành vi và Chuyển đổi mục tiêu được kết hợp.
Op basis van die informatie kunt u een winstgevende toewijzing van marketingbronnen bepalen voor de acquisitie van die gebruikers.
Với thông tin đó trong tay, bạn có thể xác định phân bổ nguồn tài nguyên tiếp thị một cách có lợi cho việc chuyển đổi của những người dùng đó.

Cùng học Tiếng Hà Lan

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ acquisitie trong Tiếng Hà Lan, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Hà Lan.

Bạn có biết về Tiếng Hà Lan

Tiếng Hà Lan (Nederlands) là một ngôn ngữ thuộc nhánh phía Tây của Nhóm ngôn ngữ German, được nói hàng ngày như tiếng mẹ đẻ bởi khoảng 23 triệu người tại Liên minh châu Âu — chủ yếu sống ở Hà Lan và Bỉ — và là ngôn ngữ thứ hai của 5 triệu người. Tiếng Hà Lan là một trong những ngôn ngữ gần gũi với tiếng Đức và tiếng Anh và được coi là hòa trộn giữa hai ngôn ngữ này.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved