Danh sách nghĩa từ của Tiếng Tây Ban Nha

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Tây Ban Nha.

efectividad trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ efectividad trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ efectividad trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

visado trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ visado trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ visado trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

densidad de población trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ densidad de población trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ densidad de población trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

pugnacidad trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ pugnacidad trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ pugnacidad trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

por triplicado trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ por triplicado trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ por triplicado trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

cordón trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cordón trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cordón trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

continua trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ continua trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ continua trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

remachar trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ remachar trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ remachar trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

panela trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ panela trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ panela trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

libro diario trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ libro diario trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ libro diario trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

irregular trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ irregular trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ irregular trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

algarabía trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ algarabía trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ algarabía trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

advertido trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ advertido trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ advertido trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

pelirroja trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ pelirroja trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ pelirroja trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

para esto trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ para esto trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ para esto trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

realzar trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ realzar trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ realzar trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

aplomos trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ aplomos trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ aplomos trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

gavión trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ gavión trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ gavión trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

inflamación trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ inflamación trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ inflamación trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm

romboedro trong Tiếng Tây Ban Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ romboedro trong Tiếng Tây Ban Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ romboedro trong Tiếng Tây Ban Nha.

Nghe phát âm