Danh sách nghĩa từ của Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

biraz trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ biraz trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ biraz trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

karabatak kuşu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ karabatak kuşu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ karabatak kuşu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

bilgi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bilgi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bilgi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

yapılacaklar listesi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ yapılacaklar listesi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ yapılacaklar listesi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

sihirle ilgili trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ sihirle ilgili trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ sihirle ilgili trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

mantar hastalığı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ mantar hastalığı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ mantar hastalığı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

az kaldı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ az kaldı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ az kaldı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

golf oynamak trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ golf oynamak trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ golf oynamak trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

tesbih trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ tesbih trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ tesbih trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

keten tohumu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ keten tohumu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ keten tohumu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

begonvil trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ begonvil trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ begonvil trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

sosyal ağ trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ sosyal ağ trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ sosyal ağ trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

trüf mantarı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ trüf mantarı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ trüf mantarı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

namaz trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ namaz trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ namaz trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

ruh hastası trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ruh hastası trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ruh hastası trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

tebrik kartı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ tebrik kartı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ tebrik kartı trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

mis gibi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ mis gibi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ mis gibi trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

adet trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ adet trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ adet trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

kadro trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kadro trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kadro trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

savaş topu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ savaş topu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ savaş topu trong Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ.

Nghe phát âm

Các từ mới cập nhật của Tiếng Ấn Độ

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved