Danh sách nghĩa từ của Tiếng Iceland

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Iceland.

veita umboð trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ veita umboð trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ veita umboð trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

sé trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ sé trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ sé trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

verkstæði trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ verkstæði trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ verkstæði trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

stjórn trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ stjórn trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ stjórn trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

heima trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ heima trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ heima trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

geðrof trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ geðrof trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ geðrof trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

hátt trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hátt trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hátt trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

smiður trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ smiður trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ smiður trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

ræða trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ræða trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ræða trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

kúrbítur trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kúrbítur trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kúrbítur trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

undanrenna trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ undanrenna trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ undanrenna trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

taka trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ taka trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ taka trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

þó trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ þó trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ þó trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

hella trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hella trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hella trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

aðstæður trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ aðstæður trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ aðstæður trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

afsláttur trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ afsláttur trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ afsláttur trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

ná trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ná trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ná trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

af trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ af trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ af trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

áður trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ áður trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ áður trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

samt trong Tiếng Iceland nghĩa là gì?

Nghĩa của từ samt trong Tiếng Iceland là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ samt trong Tiếng Iceland.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved