Danh sách nghĩa từ của Tiếng Ấn Độ

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Ấn Độ.

कोशिका झिल्ली trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ कोशिका झिल्ली trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ कोशिका झिल्ली trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ मैं अंग्रेज़ी नहीं बोलता हूँ trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

कपड़ा पहनना trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ कपड़ा पहनना trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ कपड़ा पहनना trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

कोशिका द्रव्य trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ कोशिका द्रव्य trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ कोशिका द्रव्य trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

आवाज़ दबाना trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ आवाज़ दबाना trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ आवाज़ दबाना trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

घबराहट होना trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ घबराहट होना trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ घबराहट होना trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

दस हजार trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ दस हजार trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ दस हजार trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

कार्यपालिका trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ कार्यपालिका trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ कार्यपालिका trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

मानव संसाधन trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ मानव संसाधन trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ मानव संसाधन trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

लिंग भेद trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ लिंग भेद trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ लिंग भेद trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

जामुन trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ जामुन trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ जामुन trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

गुड़ trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ गुड़ trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ गुड़ trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

प्रतिज्ञा पत्र trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ प्रतिज्ञा पत्र trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ प्रतिज्ञा पत्र trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

उद्घाटन-भाषण trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ उद्घाटन-भाषण trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ उद्घाटन-भाषण trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

झूठ बोलना trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ झूठ बोलना trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ झूठ बोलना trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

जले पर नमक छिड़कना trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ जले पर नमक छिड़कना trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ जले पर नमक छिड़कना trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

अनुसूची trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ अनुसूची trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ अनुसूची trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

कपड़ा~बेचने~का~व्यवसाय trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ कपड़ा~बेचने~का~व्यवसाय trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ कपड़ा~बेचने~का~व्यवसाय trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

सौर ऊर्जा trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ सौर ऊर्जा trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ सौर ऊर्जा trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

अपवर्तनांक trong Tiếng Ấn Độ nghĩa là gì?

Nghĩa của từ अपवर्तनांक trong Tiếng Ấn Độ là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ अपवर्तनांक trong Tiếng Ấn Độ.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved