Danh sách nghĩa từ của Tiếng Rumani

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Rumani.

plic trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ plic trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ plic trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

avertisment trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ avertisment trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ avertisment trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

aparat trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ aparat trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ aparat trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

albastre trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ albastre trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ albastre trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

separator trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ separator trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ separator trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

calificativ trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ calificativ trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ calificativ trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

colaborator trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ colaborator trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ colaborator trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

bok choy trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bok choy trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bok choy trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

pilă trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ pilă trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ pilă trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

agrafă trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ agrafă trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ agrafă trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

spitalizare trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ spitalizare trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ spitalizare trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

în măsura în care trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ în măsura în care trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ în măsura în care trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

glob trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ glob trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ glob trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

cod civil trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cod civil trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cod civil trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

birou trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ birou trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ birou trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

senzor de mișcare trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ senzor de mișcare trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ senzor de mișcare trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

specific trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ specific trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ specific trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

în calitate de trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ în calitate de trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ în calitate de trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

rodie trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ rodie trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ rodie trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

predare trong Tiếng Rumani nghĩa là gì?

Nghĩa của từ predare trong Tiếng Rumani là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ predare trong Tiếng Rumani.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved