Danh sách nghĩa từ của Tiếng Ý

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Ý.

principalmente trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ principalmente trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ principalmente trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

accantonare trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ accantonare trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ accantonare trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

nota di credito trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ nota di credito trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ nota di credito trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

fibra trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ fibra trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ fibra trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

triangolo rettangolo trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ triangolo rettangolo trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ triangolo rettangolo trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

scatto trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ scatto trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ scatto trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

annuale trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ annuale trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ annuale trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

tuta trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ tuta trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ tuta trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

cavo trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cavo trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cavo trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

cane trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cane trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cane trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

venire a sapere trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ venire a sapere trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ venire a sapere trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

idraulico trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ idraulico trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ idraulico trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

embolia polmonare trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ embolia polmonare trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ embolia polmonare trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

richiamo trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ richiamo trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ richiamo trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

distinguersi trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ distinguersi trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ distinguersi trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

aspirazione trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ aspirazione trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ aspirazione trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

diritto di prelazione trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ diritto di prelazione trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ diritto di prelazione trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

doppio senso trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ doppio senso trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ doppio senso trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

compagnia trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ compagnia trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ compagnia trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

scaturire trong Tiếng Ý nghĩa là gì?

Nghĩa của từ scaturire trong Tiếng Ý là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ scaturire trong Tiếng Ý.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved