Danh sách nghĩa từ của Tiếng Anh

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Anh.

fortnightly trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ fortnightly trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ fortnightly trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

stopper trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ stopper trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ stopper trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

incestuous trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ incestuous trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ incestuous trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

immediate family trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ immediate family trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ immediate family trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

contry trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ contry trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ contry trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

fledge trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ fledge trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ fledge trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

Victoria Falls trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Victoria Falls trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Victoria Falls trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

Federal Reserve System trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Federal Reserve System trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Federal Reserve System trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

cinereous trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cinereous trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cinereous trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

star apple trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ star apple trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ star apple trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

repentant trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ repentant trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ repentant trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

mountain goat trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ mountain goat trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ mountain goat trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

sergeant major trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ sergeant major trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ sergeant major trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

instigator trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ instigator trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ instigator trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

truncated trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ truncated trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ truncated trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

enhancer trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ enhancer trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ enhancer trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

productively trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ productively trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ productively trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

print titles trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ print titles trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ print titles trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

muted trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ muted trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ muted trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm

contigence trong Tiếng Anh nghĩa là gì?

Nghĩa của từ contigence trong Tiếng Anh là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ contigence trong Tiếng Anh.

Nghe phát âm