Danh sách nghĩa từ của Tiếng Thụy Điển

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Thụy Điển.

röra trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ röra trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ röra trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

inventera trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ inventera trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ inventera trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

aktuellt trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ aktuellt trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ aktuellt trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

sluss trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ sluss trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ sluss trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

bjuda trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bjuda trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bjuda trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

skarv trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ skarv trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ skarv trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

lämplig trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ lämplig trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ lämplig trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

chef trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ chef trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ chef trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

börja trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ börja trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ börja trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

arbetsmarknad trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ arbetsmarknad trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ arbetsmarknad trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

avlägsning trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ avlägsning trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ avlägsning trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

verka trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ verka trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ verka trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

anlita trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ anlita trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ anlita trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

urval trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ urval trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ urval trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

vårdnadshavare trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ vårdnadshavare trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ vårdnadshavare trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

bidra trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bidra trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bidra trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

barn trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ barn trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ barn trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

sätta trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ sätta trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ sätta trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

avseende trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ avseende trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ avseende trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

landsting trong Tiếng Thụy Điển nghĩa là gì?

Nghĩa của từ landsting trong Tiếng Thụy Điển là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ landsting trong Tiếng Thụy Điển.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved