Danh sách nghĩa từ của Tiếng Hà Lan

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Hà Lan.

wassen en strijken trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ wassen en strijken trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ wassen en strijken trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

kiezen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kiezen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kiezen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

dochter trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ dochter trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ dochter trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

opzet trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ opzet trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ opzet trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

prachtig trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ prachtig trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ prachtig trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

toilettas trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ toilettas trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ toilettas trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

polstering trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ polstering trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ polstering trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

overdracht trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ overdracht trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ overdracht trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

betekenen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ betekenen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ betekenen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

uitgevoerd trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ uitgevoerd trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ uitgevoerd trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

bedoeling trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bedoeling trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bedoeling trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

te trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ te trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ te trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

verhaal trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ verhaal trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ verhaal trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

instellen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ instellen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ instellen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

Jaarrekening trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Jaarrekening trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Jaarrekening trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

behouden trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ behouden trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ behouden trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

herkennen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ herkennen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ herkennen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

omvatten trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ omvatten trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ omvatten trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

eindwerk trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ eindwerk trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ eindwerk trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

plaats trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ plaats trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ plaats trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved