Danh sách nghĩa từ của Tiếng Hà Lan

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Hà Lan.

bespreekbaar trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bespreekbaar trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bespreekbaar trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hardlopen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hardlopen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hardlopen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

afdwingen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ afdwingen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ afdwingen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

ongelooflijk trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ ongelooflijk trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ ongelooflijk trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hooi trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hooi trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hooi trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hond trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hond trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hond trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hoes trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hoes trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hoes trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hoer trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hoer trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hoer trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hecht trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hecht trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hecht trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hersenen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hersenen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hersenen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

zalf trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ zalf trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ zalf trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

te kennen geven trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ te kennen geven trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ te kennen geven trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

hou je smoel trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ hou je smoel trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ hou je smoel trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

Ali Baba en de veertig rovers trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Ali Baba en de veertig rovers trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Ali Baba en de veertig rovers trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

doorstrepen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ doorstrepen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ doorstrepen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

jong konijn trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ jong konijn trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ jong konijn trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

wel heb ik ooit trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ wel heb ik ooit trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ wel heb ik ooit trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

galblaas trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ galblaas trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ galblaas trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

verdoving trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ verdoving trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ verdoving trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

storting trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ storting trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ storting trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved