Danh sách nghĩa từ của Tiếng Bồ Đào Nha

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Bồ Đào Nha.

absinto trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ absinto trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ absinto trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

escafandro trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ escafandro trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ escafandro trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

perceber trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ perceber trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ perceber trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

bufunfa trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bufunfa trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bufunfa trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

guincho trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ guincho trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ guincho trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

lamechas trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ lamechas trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ lamechas trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

cavaquinho trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cavaquinho trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cavaquinho trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

devassar trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ devassar trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ devassar trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

refletir trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ refletir trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ refletir trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

arranha-céu trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ arranha-céu trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ arranha-céu trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

fazer ginástica trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ fazer ginástica trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ fazer ginástica trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

polidez trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ polidez trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ polidez trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

São Columba trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ São Columba trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ São Columba trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

mocinho trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ mocinho trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ mocinho trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

Mississipi trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Mississipi trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Mississipi trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

perto trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ perto trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ perto trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

desconhecida trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ desconhecida trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ desconhecida trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

realizável trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ realizável trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ realizável trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

efetuar trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ efetuar trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ efetuar trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

dormir demais trong Tiếng Bồ Đào Nha nghĩa là gì?

Nghĩa của từ dormir demais trong Tiếng Bồ Đào Nha là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ dormir demais trong Tiếng Bồ Đào Nha.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved