Danh sách nghĩa từ của Tiếng Indonesia

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Indonesia.

keberatan trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ keberatan trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ keberatan trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kuah trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kuah trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kuah trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

triliun trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ triliun trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ triliun trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

bengkel trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bengkel trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bengkel trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

antrian trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ antrian trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ antrian trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

pohon trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ pohon trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ pohon trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

Bahasa Gujarat trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Bahasa Gujarat trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Bahasa Gujarat trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kabupaten trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kabupaten trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kabupaten trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

berbagi trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ berbagi trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ berbagi trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

berandai-andai trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ berandai-andai trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ berandai-andai trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

menjauh trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ menjauh trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ menjauh trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

narsis trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ narsis trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ narsis trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

menyuruh trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ menyuruh trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ menyuruh trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

nama ejekan trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ nama ejekan trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ nama ejekan trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

cuti hamil trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cuti hamil trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cuti hamil trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kain sarung trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kain sarung trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kain sarung trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

dataran rendah trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ dataran rendah trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ dataran rendah trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

perpisahan trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ perpisahan trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ perpisahan trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

dulu trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ dulu trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ dulu trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

kepala pemerintahan trong Tiếng Indonesia nghĩa là gì?

Nghĩa của từ kepala pemerintahan trong Tiếng Indonesia là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ kepala pemerintahan trong Tiếng Indonesia.

Nghe phát âm

Các từ mới cập nhật của Tiếng Thái