忠告の言葉 trong Tiếng Nhật nghĩa là gì?

Nghĩa của từ 忠告の言葉 trong Tiếng Nhật là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ 忠告の言葉 trong Tiếng Nhật.

Từ 忠告の言葉 trong Tiếng Nhật có các nghĩa là báo động, sự cảnh cáo, lời cảnh cáo, sự khiển trách, sự báo trước. Để hiểu được rõ hơn, mời các bạn xem chi tiết ở bên dưới nhé.

Nghe phát âm

Nghĩa của từ 忠告の言葉

báo động

sự cảnh cáo

(admonition)

lời cảnh cáo

(admonition)

sự khiển trách

(admonition)

sự báo trước

(monition)

Xem thêm ví dụ

卒業生は,「ヤハを賛美」するよう他の人々に熱心に勧めることによって,詩編 117編の言葉を遂行するよう励まされました。
Các học viên được khuyến khích thực hiện những gì Thi-thiên 117 nói bằng cách giục lòng người khác “ngợi-khen Đức Giê-hô-va”.
神の言葉の宝 | マルコ 13‐14章
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | MÁC 13, 14
しかし,言葉を話すためにそのすべてを協働させると,熟練したタイピストや演奏会のピアニストの指のような動きが生じる。
Nhưng nếu tổng hợp chúng lại để phát ra tiếng nói, thì chúng hoạt động giống như các ngón tay của người đánh máy lành nghề và của người chơi đàn dương cầm trong các buổi hòa nhạc.
言葉 を 繰り返 す ん じゃ な い の か ?
Chẳng phải anh nên lặp lại câu đó ư?
パパ さん 「 DEA 」 は 言葉 じゃ な い わ
Cụ ơi " dea " không phải một từ.
エホバの祝福,それが人を富ませるのであり,神はそれに痛みを加えられない」という箴言の言葉に,彼女は心から同意しています。 ―箴言 10:22。
Chị rất đồng ý với lời Châm-ngôn: “Phước-lành của Đức Giê-hô-va làm cho giàu-có; Ngài chẳng thêm sự đau lòng gì lẫn vào” (Châm-ngôn 10:22).
6 言葉を用い,良いたよりについて人々に意思を伝達するには,準備ができていなければなりません。 それは独断的に話すためではなく,人々と論じるためです。
6 Muốn loan báo tin mừng bằng lời nói với người khác, chúng ta phải sửa soạn, không nói năng độc đoán, nhưng phải lý luận với họ.
例えば,ミスキート語には,“ミスター”とか“ミス”といった言葉がありません。
Chẳng hạn, ngôn ngữ của họ không có những danh xưng trịnh trọng như “Quý ông” hay “Quý bà”.
* 記録者がこの出来事や言葉を入れたのはなぜだろうか。
* Các anh chị em nghĩ tại sao tác giả gồm vào những sự kiện hay những đoạn này?
この言葉を心に留めて自問してください。
Hãy ghi nhớ điều này, có người nào đó cần được các em khuyến khích không?
モーサヤ5:2)王の言葉を受け入れ,それが真実であるという証を得,キリストを信じる信仰を働かせたことによって,心の大きな変化と,自分を変えてより善い人になろうとする固い決意が生じました。
Việc chấp nhận lời nói của Vua Bên Gia Min, đạt được một chứng ngôn về lẽ trung thực của lời nói đó, và sử dụng đức tin nơi Đấng Ky Tô đều tạo ra một sự thay đổi lớn lao trong lòng cùng một quyết tâm vững chắc để tiến bộ và trở nên tốt hơn.
19 神の言葉 聖書が与えられており,その強力な音信を用いて偽りの教えを根こぎにしたり心の正直な人を動かしたりできるのは,何とうれしいことでしょう。
19 Thật hạnh phúc biết bao khi có Lời Đức Chúa Trời, Kinh Thánh, và dùng thông điệp mạnh mẽ trong đó để động đến lòng những người thành thật và giúp họ loại bỏ những giáo lý sai lầm đã ăn sâu trong lòng!
ですから,相手の良いところを認め,感謝の気持ちを言葉にして伝えるように努めてください。 ―箴言 31:28。
Chắc chắn là không; vậy hãy cố gắng quí trọng đức tính tốt của người hôn phối, và hãy diễn tả lòng quí trọng của bạn bằng lời nói (Châm-ngôn 31:28).
言葉を読むときの最も純粋な動機は,エホバに対する愛です。
Tình yêu thương đối với Đức Giê-hô-va là động lực thanh khiết nhất mà chúng ta có thể có để đọc Lời Ngài.
アルマ19:15-17を読み,ラモーナイ王の僕が神に心を向けている様子を示している言葉や語句をこの中から見つけて,マーカーで印を付けてください。
Trong An Ma 19:15–17, hãy tô đậm bất cứ từ và cụm từ nào cho thấy rằng các tôi tớ của La Mô Ni đang quay về với Thượng Đế.
神の言葉を読むと,思いと心が開かれてエホバのお考えや目的が分かるようになり,神のお考えや目的をはっきり理解すると,生活は意味のあるものになります。
Đọc Kinh-thánh mở mang trí tuệ và mở lòng chúng ta để đón nhận các ý nghĩ và ý định của Đức Giê-hô-va, và việc hiểu rõ những điều này khiến đời sống chúng ta có ý nghĩa.
聖書中の言葉を研究する場合も,その語が出てくる文脈を知る必要があります。
Khi nghiên cứu các từ trong Kinh Thánh, bạn cũng cần biết văn cảnh của những từ đó.
わたしたちにこの能力があるという事実そのものが,創造者は「人間の思いに永遠を」置いたという言葉と一致しています。
Sự kiện chúng ta có khả năng này phù hợp với lời phát biểu là Đấng Tạo Hóa đã đặt “ý niệm vĩnh cửu vào trí óc loài người”.
一人の生徒に,生徒用学習ガイドのこの単元の第3日のレッスンにある十二使徒定員会のリチャード・G・スコット長老が述べた最初の言葉を読んでもらう。
Scott thuộc Nhóm Túc Số Mười Hai Vị Sứ Đồ trong bài học trong ngày thứ 3 của đơn vị này trong sách hướng dẫn học tập dành cho học sinh.
ルカ 8:11)あるいは,このたとえ話を取り上げた別の記録によれば,種は「王国の言葉」です。(
(Lu-ca 8:11, NW) Hoặc là, theo một lời tường thuật khác về dụ ngôn, hạt giống là “lời của Nước Trời”.
会員は,クリストファーソン長老のメッセージから,これらの質問の答えとなり得る言葉を分かち合うとよいでしょう。
Các tín hữu có thể chia sẻ những lời từ sứ điệp của Anh Cả Christofferson mà giúp họ trả lời những câu hỏi này.
とりわけ必要とされていたのは,神の言葉の高い道徳規準を守るよう助けることでした。
Nhất là cần giúp họ giữ được tiêu chuẩn đạo đức cao của Lời Đức Chúa Trời.
マリアの言葉は以下の点をどのように際立たせているか。
Làm thế nào lời của Ma-ri cho thấy cô có...
エリコが滅びた時にヨシュアが述べたのろいの言葉は,およそ500年後に成就しました。(
Lời rủa sả mà Giô-suê công bố vào lúc thành Giê-ri-cô bị hủy diệt được ứng nghiệm khoảng 500 năm sau.
さらに,ヘブライ語とギリシャ語の別の言葉,つまりネシャマー(ヘブライ語)とプノエー(ギリシャ語)もまた「息」と訳されます。(
Hơn nữa, các chữ khác trong tiếng Hê-bơ-rơ và Hy Lạp, tức là ne·sha·mahʹ (Hê-bơ-rơ) và pno·eʹ (Hy-lạp), cũng được dịch là “hơi sống”.

Cùng học Tiếng Nhật

Vậy là bạn đã biết được thêm nghĩa của từ 忠告の言葉 trong Tiếng Nhật, bạn có thể học cách sử dụng qua các ví dụ được chọn lọc và cách đọc chúng. Và hãy nhớ học cả những từ liên quan mà chúng tôi gợi ý nhé. Website của chúng tôi liên tục cập nhật thêm các từ mới và các ví dụ mới để bạn có thể tra nghĩa các từ khác mà bạn chưa biết trong Tiếng Nhật.

Bạn có biết về Tiếng Nhật

Tiếng Nhật Bản là một ngôn ngữ Đông Á được hơn 125 triệu người sử dụng ở Nhật Bản và những cộng đồng dân di cư Nhật Bản khắp thế giới. Tiếng Nhật cũng nổi bật ở việc được viết phổ biến trong sự phối hợp của ba kiểu chữ: kanji và hai kiểu chữ tượng thanh kana gồm kiểu chữ nét mềm hiragana và kiểu chữ nét cứng katakana. Kanji dùng để viết các từ Hán hoặc các từ người Nhật dùng chữ Hán để thể hiện rõ nghĩa. Hiragana dùng để ghi các từ gốc Nhật và các thành tố ngữ pháp như trợ từ, trợ động từ, đuôi động từ, tính từ... Katakana dùng để phiên âm từ vựng nước ngoài.

© Copyright 2021 - 2023 | nghiatu.com | All Rights Reserved