Co znamená through v Angličtina?

Jaký je význam slova through v Angličtina? Článek vysvětluje úplný význam, výslovnost spolu s dvojjazyčnými příklady a pokyny, jak používat through v Angličtina.

Slovo through v Angličtina znamená skrz, přes, celý, do, protože, u konce, odepsaný, hotový s, pro-, do konce, skrz, během, během, pro-, kvůli, mít dost, končit s, skončit to s, prosadit se, pomáhat překonat, prozradit, postarat se, postarat se o, dokázat, přečkat, , zaměřit se na, neklapnout, dokončit, dokončit, dokončit, protáhnout úder, překonat, přestát, dokončit, dodělat, dovolat se, dovolat se, přesvědčit, použít, projít, uskutečnit, realizovat, listovat, přežít, prohlédnout si skrz, dívat se do prázdna, prohlédnout si, dostat se z, donutit přijmout, prosadit, kompletně přečíst, projít si, šířit se, přehnat se, projet si, proplout, uspět o chlup, uspět o chlup, vidět skrz, skrz na skrz, prolomit, prorazit, prohlížet si, pročítat si, prodírat se, dokončit, prohlédnout, projít, zkontrolovat, proplouvat, pročesat, proudit, , prosekat se skrz, přeskočit, zkrátit si to přes, obsluha až do auta, drive-through, proplouvat, prolistovat, přepínat, prošvihnutí, dokončení, nechat proudit, prohnat, projít, projít si, projít, prohledat, překonat maxima, jít do toho, zbrousit, prosekávat se, pohybovat se přes, projít přes, výdejní pult, průjezdní místo, projíždění, průchod, , promítat do ceny, promítnutý do ceny, průjezdní, přepojit, přepojit, utratit balík peněz, utratit balík peněz za, prokousávat se, prostrčit, , protlačit se, vystavit, schválit, podléhat, financovat, schválit, přepojit, spojit se s, prozkoumávat, přehrabávat se, přehrabovat se, prolistovat, prohrabat se, šířit se, zkouška. Další informace naleznete v podrobnostech níže.

Poslouchat výslovnost

Význam slova through

skrz

preposition (in one end and out another)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The bullet went through his body.
Kulka mu prošla tělem.

přes

preposition (by way of) (po cestě)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
We went through St. Louis on the way to New Orleans.
Do New Orleans jsme jeli přes St. Louis.

celý

preposition (US, informal (to the end of) (časově)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
It was cold here through March.
Celý březen tu bylo zima.

do

preposition (US, informal (dates: up to, including) (o čase)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
The store is open Tuesday through Friday.
Mají otevřeno od úterý do pátku.

protože

preposition (as a result of)

(spojka: Spojuje slova nebo věty. Vyjadřuje mluvnický a významový poměr vět nebo členů (např. a, ale, a proto). )
He failed his exams through not studying enough.
Neuspěl u zkoušky, protože se dost neučil.

u konce

adjective (informal (ending relationship) (o vztahu)

I've had enough of your jealousy. We're through!
Mám dost tvé žárlivosti. Náš vztah je u konce!

odepsaný

adjective (informal (done, washed-up) (o člověku)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
He was through! Nobody would hire him after the scandal.
Je odepsaný! Nikdo ho po tom skandálu už nepřijme.

hotový s

(informal (have finished doing [sth])

Can you do this photocopying for me? And when you're through with that, let me know and I'll find you something else to do.

pro-

adverb (in one end, out the other) (projíždět, procházet)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
He was passing through when we saw him.

do konce

adverb (from beginning to end) (od začátku)

After the song plays through, put on another CD.
Až ta písnička dohraje do konce, dej tam další CD.

skrz

preposition (penetrating) (někudy, přes něco)

(příslovce: Vyjadřuje různé bližší okolnosti dějů nebo předmětů, anebo stupeň vlastnosti nebo míru věcí (např. dnes, hodně, dobře, tady).)
A brick sailed through the kitchen window.

během

preposition (time: during)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
I was writing email through the evening.
Během večera jsem psal e-maily.

během

preposition (indicating time) (určitého časového období)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
She quit midway through nursing school.

pro-

preposition (without stopping) (projet, bez zastavení)

(předpona: Část slova stojící na začátku slova před kořenem a obměňující jeho význam (např. rozzlobený, vymyslet, nejnovější). )
You just drove through a red light.
Právě jsi projel na červenou.

kvůli

preposition (by means of)

(předložka: Řídí pád podstatných jmen a upřesňuje bližší okolnosti (např. nad, během, zásluhou). )
Fertilizer gets into the bay through storm runoff.

mít dost

verbal expression (informal (have had enough of [sth])

I'm through with these stupid meetings. Bye!
Mám dost těch blbých schůzí. Mějte se.

končit s

verbal expression (informal (had enough of doing [sth]) (něčím)

I'm through with washing windows. I need a more exciting job!

skončit to s

verbal expression (informal (end relationship with [sb]) (vztah)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
After discovering her husband's affair, Monica decided she was through with him.

prosadit se

phrasal verb, intransitive (figurative (make sudden advance) (v oboru)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The company succeeded in breaking through with these new ideas.

pomáhat překonat

phrasal verb, transitive, separable (help to endure, survive)

prozradit

phrasal verb, intransitive (informal, figurative (feeling: be perceptible) (přeneseně: pocity)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Though he tried to remain calm when the robber drew his gun, his fear came through in his trembling hand.
Ačkoli se snažil zachovat klid, zatímco na něj lupič mířil pistolí, jeho třesoucí se ruka prozradila, že má strach.

postarat se

phrasal verb, intransitive (figurative, slang (do what is necessary)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Whenever I need help, my parents always come through.

postarat se o

phrasal verb, intransitive (figurative, slang (do what is necessary)

I wasn't worried because I knew you would come through for me.
Nebála jsem se, protože jsem věděla, že se o mne postará.

dokázat

phrasal verb, intransitive (figurative, slang (succeed)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The hero faced many challenges on his quest, but he came through in the end.

přečkat

phrasal verb, transitive, inseparable (informal, figurative (survive, endure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The road to recovery is a difficult one, but you're strong enough to come through it.

(computing hierarchy)

zaměřit se na

(US, figurative (focus on)

neklapnout

phrasal verb, intransitive (informal, figurative (be unsuccessful, come to nothing) (neformální: nedopadnout podle představ)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I thought that the deal would be very profitable for my business, but it fell through at the last minute.
Myslel jsem, že mi ten obchod přinese velký zisk, ale na poslední chvíli to neklaplo.

dokončit

phrasal verb, intransitive (continue [sth] to completion)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He's very good at starting things but never seems to manage to follow through.

dokončit

(continue [sth] to completion)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Sam is always making plans but she never follows through with any of them.

dokončit

phrasal verb, transitive, separable (continue [sth] to completion)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
A good manager ensures that their team is able to follow a project through.

protáhnout úder

phrasal verb, intransitive (sports: after throwing, etc.) (při sportu)

She's learning how to follow through in a complete arc after hitting the ball.

překonat, přestát

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (ordeal: survive)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The global recession has been tough on everyone, but we will get through it.

dokončit, dodělat

phrasal verb, transitive, inseparable (work, task: complete) (práci, úkol)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I have so much work to get through this week—I don't know how I'm going to do it all! I still have more studying to get through before the exam.

dovolat se

phrasal verb, intransitive (reach [sb]: on phone)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
After several attempts to call Yolanda, I eventually managed to get through.

dovolat se

phrasal verb, transitive, inseparable (reach: on phone)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I'm trying to get through to the President but he's not answering his phone.
Snažím se dovolat řediteli, ale nebere telefon.

přesvědčit

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (make understand) (někoho o něčem)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I need to get through to my son and make him see drugs are not the answer!

použít

phrasal verb, transitive, inseparable (informal (use up)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I went through all my clean clothes for the week!

projít

phrasal verb, intransitive (informal (be completed, authorized) (být schválen)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We had to wait for the loan to go through before we could buy the house.

uskutečnit, realizovat

(do as planned)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The city council is going through with its plans to widen the road.

listovat

phrasal verb, transitive, inseparable (flip the pages of) (časopis apod.)

I was leafing through an old magazine when the doctor came in.

přežít

phrasal verb, transitive, inseparable (experience or endure)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Our grandparents lived through the War and know what it is like to lose everything.

prohlédnout si skrz

phrasal verb, transitive, inseparable (observe via: [sth] transparent)

You can see the individual cells if you look through the microscope. Look through the window and tell me what you see.

dívat se do prázdna

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative (appear not to see, be oblivious to)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)
I said hello but he looked right through me.

prohlédnout si

phrasal verb, transitive, inseparable (search through, survey)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Can I look through those old clothes before you throw them out in case there is something I like? My boss looked through the papers before signing them.

dostat se z

phrasal verb, intransitive (figurative (survive, recover)

After her terrible accident, we weren't sure if she would pull through, but she did, thank God!

donutit přijmout

phrasal verb, transitive, separable (figurative (force to accept)

The government pushed the bill through despite the protests of many members of their party.

prosadit

phrasal verb, transitive, separable (US, informal, figurative (force, push through)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The mayor's trying to railroad the law through the council.

kompletně přečíst

phrasal verb, transitive, inseparable (document: review, read fully)

It is wise to read through any document before signing it.

projít si

phrasal verb, transitive, inseparable (play, scene: rehearse) (nacvičovat roli, scénu apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The cast read through the entire script from start to finish.

šířit se

phrasal verb, transitive, inseparable (fire: spread quickly) (požár)

Before the fire brigade could get there, the fire had ripped through three houses in the street.

přehnat se

phrasal verb, transitive, inseparable (tornado: move quickly) (tornádo)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The tornado ripped through the town, leaving a trail of destruction in its wake.

projet si

phrasal verb, transitive, inseparable (rehearse, review) (přeneseně: prozkoušet)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
We will run through that difficult song once more before the show starts.
Ještě jednou si projedeme tuhle náročnou písničku, než začne představení.

proplout

phrasal verb, transitive, inseparable (easily endure, succeed easily) (přeneseně: snadno udělat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Mark sailed through his driving test without any problems.

uspět o chlup

phrasal verb, intransitive (figurative, informal (only just succeed) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

uspět o chlup

phrasal verb, transitive, inseparable (figurative, informal (only just succeed in [sth]) (hovorový výraz)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)

vidět skrz

phrasal verb, transitive, inseparable (look through)

I can see through your blouse! Maybe you should wear something else?

skrz na skrz

preposition (throughout)

There are wooden floors all through the apartment.

prolomit, prorazit

(demolish) (překážku)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The army used tanks to break through the barricades.

prohlížet si, pročítat si

(publication: look through) (kniha, časopis)

Arnold smiled as he browsed through his old high school yearbook.
Arnold se usmíval, když si prohlížel starou školní ročenku.

prodírat se

(move through) (davem)

Badgers burrow through the earth with their claws.
Jezevci se prodírají zemí pomocí svých drápů.

dokončit

verbal expression (UK (complete)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
She has good intentions but never carries through with them.

prohlédnout, projít, zkontrolovat

(luggage: put into plane's hold)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
If you have to change flights, the airline can check your luggage through to the final destination.

proplouvat

(apply little effort) (hovor., přen.: bez námahy procházet)

He is coasting through the maths course.
Proplouvá hodinami matematiky.

pročesat

(inspect thoroughly) (přeneseně: prohledat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Linda spent the afternoon combing through old newspapers.

proudit

(water, blood: move quickly)

The water coursed through the canals. Terrified, Neil could feel the blood coursing in his veins.
Voda proudila kanály.

verbal expression (make a path through)

prosekat se skrz

(slice through with a blade) (prales apod.)

I haven't got a clue why he bought that machete, there's no jungle to cut through in Belgium.

přeskočit

(figurative, infformal (get past: [sth] superfluous)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Ok, let's cut through the crap and see what we do agree on!
Dobře, přeskočme pitomosti a věnujme se tomu, na čem se shodneme!

zkrátit si to přes

(informal (take a shortcut)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He cut through the neighbours' back yard to get there quicker.
Zkrátil si to přes sousedovic dvorek, aby byl doma rychleji.

obsluha až do auta

noun (takeaway restaurant)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)
Dave made a quick detour to the drive-through for fries on his way home from the office.

drive-through

noun as adjective (used from a car) (např. okénko občerstvení)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)
The drive-through restaurant is inaccessible to pedestrians.

proplouvat

(move carefully) (přen.: pomalu se pohybovat)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He eased gently through the dense crowd.

prolistovat

(book, pages: leaf through)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I spent hours on that report and he just flicked through it before dismissing it!

přepínat

(TV channels: browse) (mezi televizními kanály)

I spent ten minutes flicking through the TV channels and didn't find anything worth watching.

prošvihnutí

noun (sport: continuation of motion) (z golfu)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
You need to have a good follow-through to be a good golfer.

dokončení

noun (continuing action)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)
The project manager keeps a close eye on her team to ensure follow-through.

nechat proudit

(pour through [sth] narrow) (např. hadicí)

The mechanic funneled the dirty oil through a hose.

prohnat

(figurative (channel) (přeneseně: poslat přes)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He funneled his ill-gotten gains through his wife's business account.
Nelegální zisky prohnal přes obchodní bankovní účet své ženy.

projít

(cross)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
To go through the border checkpoint, you needed a valid passport.
Abys mohl projít přes hraniční kontrolu, musíš mít platný pas.

projít si

(figurative (endure, suffer) (něčím negativním)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Having grown up in Rwanda, Joe had gone through much torment, making him the man he is today.

projít

(pass through: tunnel) (něčím, překážkou)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The hunters had to go through a cluster of trees to get to the wounded deer.

prohledat

(search, review)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I went through all my sketchbooks trying to find my favourite drawing of the oak tree.

překonat maxima

verbal expression (figurative, informal (cost: be high) (cena akcií apod.)

Pork futures went through the ceiling today at three dollars and forty-two cents per pound.

jít do toho

verbal expression (informal (do [sth] daunting) (udělat něco odvážného)

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Bethan had doubts about applying for the job, but eventually went through with it.

zbrousit

(wear by abrasion)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Jeff used power tools to grind through the lock on his shed.

prosekávat se

(cut through jungle) (džunglí)

We hacked through the jungle for hours.

pohybovat se přes

verbal expression (travel through a place)

The army is currently moving through the forest on their way to the city.

projít přes

(get through)

It took us 20 minutes to pass through the Mont Blanc Tunnel.

výdejní pult

noun (US (serving hatch in a wall)

průjezdní místo

noun (a place you travel through)

projíždění

noun (act of passing through a place) (nějakým místem)

(podstatné jméno středního rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu středního (např. kuře, letadlo).)

průchod

noun (opening between rooms) (mezi místnostmi)

(podstatné jméno mužského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu mužského (např. bratr, jelen, kámen).)

noun (place funds flow through)

promítat do ceny

noun (cost passed to customer) (konečnému zákazníkovi)

(nedokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je nedokonavé sloveso vyjadřující časové neohraničený děj.)

promítnutý do ceny

adjective (cost: passed to customer) (konečnému zákazníkovi)

(: Ustálené spojení slov nebo slovní obrat.)

průjezdní

adjective (relating to a pass-through)

(přídavné jméno: Označuje vlastnosti nebo vztahy podstatných jmen (např. vysoká dívka, velký dům.)

přepojit

(telephone: connect to external line) (telefonní hovor)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Audrey is out of the office at the moment, but she's available on her mobile; I can patch you through if you like.

přepojit

verbal expression (telephone: connect to external line) (telefonní hovor)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

utratit balík peněz

verbal expression (figurative (spend too much money on [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
Our train was cancelled, so we ended up paying through the nose to take a taxi.

utratit balík peněz za

verbal expression (figurative (spend too much money on [sth])

(dokonavé sloveso, fráze: Sousloví, jehož základem je dokonavé sloveso vyjadřující časové ohraničený děj.)
He paid through the nose for that car, and it's nothing but a piece of junk.

prokousávat se

(figurative (do something slowly and steadily) (přeneseně)

This project is difficult, but I'm plodding through it.
Je to obtížný projekt, ale postupně se tím prokousávám.

prostrčit

(jab through)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
Paula poked her finger through the hole in her glove.

noun ([sth] used to clean gun barrel)

protlačit se

verbal expression (move by shoving) (někam)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
He rudely pushed his way to the stage.
Nasadil lokty a protlačil se až k pódiu.

vystavit

(informal (force to endure) (čemu)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The boy had been put through a lot of hardships in his brief lifetime.

schválit

(bill, law: pass) (zákon apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)

podléhat

(subject to: a procedure) (něčemu)

Chloe decided against having surgery as she did not want to put her body through any more trauma.

financovat

(fund [sb]'s studies) (studium)

My parents are both working full time in order to put me through college.

schválit

(bill, law: pass) (zákon apod.)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The bill was put through Parliament in 1908.

přepojit

(connect to [sb] on phone) (telefonicky na někoho)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
The doctor is in now; I'll put you through.

spojit se s

verbal expression (connect with: on phone) (telefonicky)

We will now put you through to the coordinator. I'll put you through to the switchboard.

prozkoumávat

(figurative (examine)

The detective raked through the evidence, looking for clues.

přehrabávat se, přehrabovat se

(figurative (search) (přeneseně: hledat)

I raked through my bag, looking for my keys.

prolistovat

(leaf through: pages) (něco)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I riffled through a magazine in the waiting room while I waited to see the doctor.

prohrabat se

(rummage in)

(dokonavé sloveso: Vyjadřuje časově ohraničený děj (např. odjet, naučit se, sníst).)
I rifled through my papers but couldn't find the document my boss wanted.

šířit se

intransitive verb (figurative (news: spread) (zprávy)

The news rippled through the village.

zkouška

noun (informal (rehearsal, review) (nácvik)

(podstatné jméno ženského rodu: Označuje názvy osob, zvířat, věcí, vlastností a dějů rodu ženského (např. sestra, kočka, kniha).)
The actors wore their costumes for a final run-through of the play.

Pojďme se naučit Angličtina

Teď, když víte více o významu through v Angličtina, můžete se pomocí vybraných příkladů naučit, jak je používat a jak přečtěte si je. A nezapomeňte se naučit související slova, která navrhujeme. Naše webové stránky se neustále aktualizují o nová slova a nové příklady, takže můžete v Angličtina vyhledat významy dalších slov, která neznáte.

Související slova slova through

Víte o Angličtina

Angličtina pochází z germánských kmenů, které migrovaly do Anglie, a vyvíjela se po dobu více než 1400 let. Angličtina je po čínštině a španělštině třetím nejrozšířenějším jazykem na světě. Je to nejučenější druhý jazyk a úřední jazyk téměř 60 suverénních zemí. Tento jazyk má větší počet mluvčích jako druhý a cizí jazyk než rodilí mluvčí. Angličtina je také spoluoficiálním jazykem Organizace spojených národů, Evropské unie a mnoha dalších mezinárodních a regionálních organizací. V dnešní době mohou anglicky mluvící lidé po celém světě komunikovat relativně snadno.