Danh sách nghĩa từ của Tiếng Hà Lan

Liên tục cập nhật thêm các từ mới, cách phát âm, giải thích ý nghĩa đầy đủ và các ví dụ chọn lọc của Tiếng Hà Lan.

stoer trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ stoer trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ stoer trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

zwaar trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ zwaar trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ zwaar trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

verbieden trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ verbieden trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ verbieden trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

enkel trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ enkel trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ enkel trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

zolder trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ zolder trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ zolder trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

lukken trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ lukken trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ lukken trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

cursus trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ cursus trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ cursus trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

soortelijke warmte trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ soortelijke warmte trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ soortelijke warmte trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

bewijzen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bewijzen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bewijzen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

inrichten trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ inrichten trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ inrichten trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

Zweinstein trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ Zweinstein trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ Zweinstein trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

eenduidig trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ eenduidig trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ eenduidig trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

overlopen trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ overlopen trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ overlopen trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

antwoord trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ antwoord trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ antwoord trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

klein trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ klein trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ klein trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

slecht trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ slecht trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ slecht trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

vertegenwoordiger trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ vertegenwoordiger trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ vertegenwoordiger trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

werkgever trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ werkgever trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ werkgever trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

afstemming trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ afstemming trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ afstemming trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

bord trong Tiếng Hà Lan nghĩa là gì?

Nghĩa của từ bord trong Tiếng Hà Lan là gì? Bài viết giải thích ý nghĩa đầy đủ, cách phát âm cùng với các ví dụ song ngữ và hướng dẫn sử dụng từ bord trong Tiếng Hà Lan.

Nghe phát âm

© Copyright 2021 - 2022 | nghiatu.com | All Rights Reserved